Okurlarla

Gelenek Dizisinin 20. kitabı “İdeoloji Siyaset ve Türkiye” başlığını taşıyor. Önce şunu belirtmek isteriz: Daha önceki çoğu kitabımızın içeriği yazıların ana konunun değişik yönlerini irdelemeleri gözönüne alınarak saptanmıştı. Bu kitabımızın konusu ise, tüm kritik boyutlarıyla tek bir kitap içinde ele alınabilecek, hatta bütün sınırları çizilebilecek bir nitelikte değil. Gelenek’in bu kitabında ana temamıza ancak bazı yönlerden yaklaşmakla yetindik.

Bu çerçevedeki ilk yazı Metin Çulhaoğlu’nun “İdeoloji ve Siyaset: Bir Model Önerisi I” adlı çalışması. Çulhaoğlu, Marksist teorik birikimin ideoloji, siyaset ve devlet kavramlaştırmalarını tartışarak teorik bir model inşa etmeyi deniyor. Yazar, yazısının, gelecek kitabımızda yayınlamayı tasarladığımız ikinci bölümünde bu model ışığında Türkiye’de üstyapının biçimlenişini ele alarak, tartışmasını sürdürecek.

Cengiz Uygur’un “Türkiye’de Faşizm Tahlilleri ve Tartışmaları II” adlı çalışmasının da ilk bölümü Haziran 88 tarihli kitabımızda basılmıştı. Kitabımızın ana konuyla ilişkili olan ikinci çalışmasında Uygur, ilk bölümde sergilemeye başladığı faşizm yaklaşımlarını irdelemeyi sürdürüyor ve Türkiye’de 12 Eylül ile girilen rejimin “nitelendirilmesindeki” sorunlara eğiliyor.

Kısa yazılardan ilki “Gelenekten Geleceğe” bölümünde, Çulhaoğlu’nun “Geleneksel Sol Sınavda” yazısı. Yazı, geleneksel solun Türkiye’de yüzyüze bulunduğu hesaplaşmaları ve çözümün boyutlarını birkez daha tartışma gündemine alıyor. Son zamanlarda yeniden güncellik kazanan “birleşme” sorununun, söylendiği biçimde bir sonuca varmasının solda “bilinmeyen sayısını azaltmak” anlamında olumlu bir gelişme olduğu söylenirken, yakın geçmişte geleneksel solun ana kesimlerinin sözü edilen sınava yönelik başarı umudu vaadetmeyen bir performans sergiledikleri hatırlatılıyor.

Cemal Hekimoğlu ise “Türkiye’den Dünyaya” köşesinde SBKP’nin geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirdiği 19. Konferansının çeşitli yönlerine değiniyor.

Ana konunun dışındaki uzun yazılara gelince… Bunlardan birincisi, Gelenek‘de ilk kez yazısı yayınlanan Sinan Denizci arkadaşımızın. Denizci Mao ve Maoizmi ele aldığı çalışmasıyla, Gelenek‘de bugüne dek oldukça az el atılmış bir konuyu gündeme getirmiş oluyor.

Kitabımızın son iki çalışmasını polemik yazıları oluşturuyor. Aydın Giritli’nin yazısı Troçkistlere yönelik. Yeni yayına başlayan bir dergide Gelenek‘e topluca yöneltilen eleştirileri Giritli “Bir Karşı-Eleştiri: Troçkizm Üzerine” başlıklı yazıda yanıtlıyor.

Son olarak, Hikmet Seçkinoğlu’nun yazısı ise İşçiler ve Toplum kitap dizisinin bir değerlendirilmesini içeriyor. Seçkinoğlu, bu örnek özelinde devrimci demokratların popülizmi eleştirmeye kalkıştıklarında, teorik bir rehberden yoksun, uvriyerizme sürüklenişlerine değiniyor.

Eylül ayında dizimizin 21. kitabında buluşmak umuduyla…