Sosyalist İktidarın İlk Gününde Yayınlanarak Uygulamaya Sokulacak Olan Kararname

3 Kasım 2002 Genel Seçimleri öncesinde TKP tarafından hazırlanarak

Türkiye genelinde dağıtılan “Komünist Kararname”

1 Dış borçlar iptal edilmiştir. Yıllardır ülkemizi yoksullaştıran, halkımızın ekmeğine, aşına el koyan uluslararası tekellere bundan sonra tek kuruş aktarılmayacaktır. Emperyalist ülkelerin tefeci kuruluşu IMF’nin Türkiye bürosu kapatılmış ve bu kurumla yapılan bütün anlaşmalar tek taraflı olarak feshedilmiştir. Daha önceki iktidarlar tarafından emperyalist ülkelere söz verilen 120 milyar dolar halkımızın eğitim ve sağlık gereksinimlerine ayrılacaktır.

2 İç borçlar silinmiştir. Sosyalist iktidarımız yaklaşık 130 katrilyon TL’lik bir iç borç devralmıştır. Bu miktarın önemli bir bölümü devletin büyük sermaye sahiplerinden aldığı yüksek faizli borçlardan oluşmaktadır. Yıllarca devlet patronlara parayı kredi olarak ucuza vermiş, ama aynı patronlardan yüksek faizli borç almıştır. Bu borçların geri ödemesi kesin olarak durdurulmuştur.

3 Kamuda ya da özel sektörde ücretli olarak çalışan vatandaşların bankalara veya başka kuruluşlara olan her tür borçları faizleriyle birlikte silinmiştir. Bu nedenle baş-lamış olan bütün icra takip işlemleri iptal edilmiştir.

4 NATO’dan çıkılmıştır. Emperyalist ülkelerin terör örgütü olan NATO Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit etmekte, halklar arasında düşmanlığı körüklemektedir. Bu kurumun Türkiye’deki yıkıcı faaliyetleri konusunda kamuoyu en kısa sürede aydınlatılacak, gizli belgeler yayınlanacaktır. Bütün ABD üslerine el konmuş, bu üsler Silahlı Kuvvetlerimizin denetimine sokulmuştur.

5 Emperyalist ülkelerle yapılan ve Türkiye’nin çıkarlarıyla bağdaşmayan bütün anlaşmalar iptal edilmiştir. Gümrük Birliği anlaşması feshedilmiş, ülkemizi bütünüyle emperyalist Avrupa’ya teslim edecek olan Avrupa Birliği üyelik süreci durdurulmuştur.

6 Büyük sanayi kuruluşları, tüm madenler, dış ticaret ve bankalar devletleştirilmiştir. İnsanın insanı sömürmesine neden olan ekonomik sistem belli bir plan dahilinde tamamen ortadan kaldırılacak, eşitsizlik ve adaletsizliğin ekonomik kaynakları kurutulacaktır.

7 Herkes oturduğu evin sahibidi,r insan sağlık ve onuruna uygun olmayan evlerde oturanlar bir yıl içerisinde yeni evlere taşınacaktır. Elektrik, su ve doğalgazda faturalı dönem sona ermiştir. Bu temel ihtiyaçlar, ücretsiz olarak karşılanacaktır.

8 Eğitim bütün düzeylerde parasızdır. Okullarda kitap, defter dahil olmak üzere, her tür eğitim aracı bedelsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunulacaktır.

9 Devlet her tür sağlık hizmetini yurttaşlara ücretsiz olarak sunacaktır. İlaç tekellerinin çıkarlarına hizmet eden sağlık politikalarının yerini koruyucu sağlık politikaları alacaktır. Uluslararası ilaç tekelleri ülkeden çıkarılmıştır. Ülkemiz ilaç sanayinin geliş-tirilmesi konusunda çalışmalara başlanmıştır.

10 Ülkenin planlı ekonomiye geçişi için hazırlıklar en kısa sürede tamamlanacaktır. Türkiye kaynaklarını toplumun ihtiyaçları doğrultusunda seferber edecek ve toplumsal ihtiyaçları karşılayacak yeni bir sanayileşme hamlesini başarıyla hayata geçirecektir.

11 Toprak onu işleyen köylülerindir. Köylerde kolektif çiftlikler özendirilecek, kamuya ait elverişli topraklarda devlet çiftlikleri kurulacaktır. Tarım ve hayvancılıkta ülkenin yeniden kendine yeter hale gelmesi için bütçeden destekleme fonu ayrılmasına karar verilmiştir. Tohum ve ürün geliştirme merkezleri oluşturulmaya baş-lanmıştır.

12 Çalışma hakkı güvence altına alınmıştır. Sosyalist iktidar işsizliğin tarihe gömüldüğünü ilan eder. Çocuk emeği yasaklanmıştır. Haftalık iş saati 40 saati geçemez. Yeni yönetim haftalık iş saatinin önce 35 saate sonrasında 30 saate düşürülmesi için hazırlıklara başlamıştır.

13 Görevlerini yerine getiremeyen ya da kötüye kullanan seçilmiş veya atanmış kamu görevlileri, vatandaşlar tarafından görevden alınabilir. Milletvekillerinin maaşları ortalama işçi ücretinden yüksek olamaz.

14 Kadınların toplumsal yaşama özgürce katılımını olanaklı kılacak toplumsal koşullar sağlanacak, kadınlara dönük ayrımcılık ve şiddetin önüne geçilecektir.

15 Irkçı, militarist, faşist yada teokratik bir düzeni ve insanın insanı sömürmesini savunmak suçtur. Ülkemizde yaşayan bütün halklar arasında kalıcı bir kardeşlik kurulacak, halkların iktisadi, siyasi ve kültürel olarak eşit ve özgür bir yaşamı paylaşması sağlanacaktır