Uluslararası Komünist Hareketten 10 Eylül Mesajları

RUSYA KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ

Ayağa kalkan sevgili yoldaşlar,

Rusya Komünist İşçi Partisi Merkez Komitesi, Türkiye Komünist Partisi’nin 94. kuruluş yıldönümünü selamlar ve işçi sınıfının mücadelesinin geliştirilmesi ve yoğunlaştırılmasında Komünist Parti’ye başarılar diler.

Kapitalizmin genel krizi koşullarında, bütün biçimleriyle sınıf mücadelesinde açık bir yükseliş yaşandığı gözlemlenmektedir. Burjuvazi, işçi sınıfına ve komünist harekete yaptığı doğrudan baskıyı artırırken, çeşitli oportünistleri ve revizyonistleri desteklemekten de geri durmamaktadır. Garbaçov yönetimindeki SBKP’nin başarısız olmasının ve sosyalizmin Doğu Avrupa’da çözülmesinin ardından daha da büyüyen komünist hareketin krizinin henüz aşılamadığını belirtirken, hareketin kendisini sağa kaymış bir eksende konumlandırdığını ifade edebiliriz. V. İ. Lenin, benzer koşullar altında, bizlere bir komünist partisinin ortodoks yapısını, yani devrimci hedeflerini muhafaza etmesinin en önemli şey olduğunu öğretmişti. Bazı komünist partilerin devrimci teori ve pratik ilkelerinden vazgeçmesi, işçi hareketi içinde burjuva siyasetinin güçlenmesine, ideolojik silahsızlanmaya ve proletaryanın örgütsel açıdan bölünmesine yol açmaktadır. Dünya işçi hareketinin öncülerinin yaşadığı krizin hafifletilmesi, toplum içinde giderek artan çelişkilerin muzaffer bir biçimde çözüme kavuşturulması ve kapitalist sistemin devrimci bir temelde yıkılması açısından elzemdir. Komünist Parti ile birlikte, komünistlerin, kendi eylemliliklerini yalnızca kapitalizmi eleştirmekle ve onun korkunç tezahürleriyle mücadele etmekle sınırlandıramayacaklarına inanıyoruz. Komünistler, yeni toplumu inşa etme düşüncesinde net olmalıdırlar; bu görevi yerine getirmek için halkı göreve çağırmalı ve örgütlemelidirler. Partilerimiz, bu hususta benzer ve yakın bir konumlanışa sahiptir ve Komünist İnisiyatif’e dahil olan diğer gerçek marksist partilerle birlikte çalışmaktadır.

Rusya Komünist İşçi Partisi Birinci Sekreteri Viktor Tyulkin


 

ROMANYA SOSYALİST ALTERNATİF PARTİSİ

Sevgili yoldaşlar,

Sosyalist Alternatif Partisi olarak 94. kuruluş yıldönümünüzü kutlamak bizim için büyük bir zevk ve şereftir. Demokratik bir devlet olma iddiasına rağmen Romanya’da Komünist Parti hala yasaklıdır. Yargı, 1994-2014 yılları arasında Komünist Parti’yi kurmak için yapılan on bir başvuruyu da reddetmiştir. Dokuzuncu başvuru da bizim tarafımızdan 2010 yılında yapılmıştı. Hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde süren davayı kazanmak konusunda umutluyuz. Bunun için uluslararası dayanışmaya ihtiyacımız var.

Eski Sovyet Birliği ülkelerinin hepsinde olduğu gibi Romanya’da da kapitalizm yoksulluğu, işsizliği ve umutsuzluğu beraberinde getirdi. Tıpkı sizin gibi biz de bunlara karşı mücadele ediyoruz.

Yaşasın sosyalizm!

Yaşasın Komünist Parti!

Sosyalist Alternatif Partisi Genel Başkanı Constantin Rotaru

Uluslararası İlişkiler Bürosu adına Gheorghita Zbaganu


 

SUDAN KOMÜNİST PARTİSİ

Değerli yoldaşlar,

Parti yönetimimiz, üyelerimiz ve Sudan’daki tüm ilerici güçler adına sizi yoldaşça ve militanca selamlıyoruz. Partimiz ve Sudan halkı olarak Türkiye’de komünist partilerin yürüttüğü cesur ve kararlı mücadeleyi saygıyla ve imrenerek izliyoruz. Türkiye’de partinizin yasal olarak var olabilmesine karşı Türkiye hükümeti ve yetkilileri tarafından yapılan baskıyı, ifade özgürlüğü ve bağımsız örgütlerinin yasal olarak kabul edilmesi  için hakkını savunan kitlelere karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz.

Kardeşçe selamlar,

Ali Saeed Ibrahim
Sudan Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu


 

ARNAVUTLUK KOMÜNİST PARTİSİ

Sevgili yoldaşlar,

Arnavutluk Komünist Partisi, Komünist Parti’ye ve Türkiyeli komünistlere kardeşçe dayanışma duygularını iletir. Sizinle ilişkilerimiz geçmişte de olduğu gibi bugün de anlayışın ve işbirliğinin en ileri örneğini teşkil etmekte olup marksizm ve leninizm öğretilerini temel almaktadır.  Arnavutluk Komünist Partisi’nin unutulmaz lideri Hysni Milloshi’nin partinize düzenlediği ziyareti ve 2008’de unutulmaz lider Enver Hoca’nın 100. doğum yıldönümü etkinliğinde olduğu gibi partimizin etkinliklerine gösterdiğiniz yoldaşça katılımı asla unutamayız.

Bu kısa mesaj ile 10 Eylül 2014’te Türkiye Komünist Partisi’nin 94. kuruluş yıldönümünü kutlama olanağı bulunuyoruz.

Devrim ve sosyalizm mücadelenizde başarılar diler ve komünist amaçlarımızı yerine getirmek adına partilerimiz arasındaki ilişkiyi güçlendirmek konusunda görüşümüzü ifade etmek isteriz.

Devrimci selamlar,

Arnavutluk Komünist Partisi Merkez Komitesi


 

FİLİSTİN KOMÜNİST PARTİSİ

Sevgili yoldaşlar,

Filistin Komünist Partisi olarak, Komünist Partisi’ye 94. kuruluş yıldönümünde destek ve dayanışma duygularımızı iletiyor, Türkiye işçi sınıfını marksizm ve leninizm şiarıyla sosyalizme ulaştırmak için mücadelenizde başarılar diliyoruz.

Dayanışma duyguları ile,

Filistin Komünist Partisi Merkez Komitesi


 

YUGOSLAVYA KOMÜNİST PARTİSİ

Yugoslavya Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 94. yıldönümü münasebetiyle Komünist Parti yönetimine ve tüm üyelerine içten selamlarını ve tebriklerini iletir.

Emperyalizme karşı, özgürlük ve sosyalizm uğruna verdiğimiz mücadele partilerimiz arasındaki kuvvetli ilişkinin gelişerek süreceğine inanıyoruz; bu vesileyle sizlere partinizi büyütme ve sosyalist bir Türkiye toplumu inşa etme mücadelenizde başarılar diliyoruz.

Yoldaşça selamlarımızla,

Marijan Kubik,
Uluslararası İlişkiler Bürosu Sorumlusu Merkez Komite Üyesi


 

MALTA KOMÜNİST PARTİSİ

Sevgili yoldaşlar,

Malta Komünist Partisi, 10 Eylül 1920’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 94. yıldönümü münasebetiyle Komünist Parti liderliğini, Merkez Komitesi’ni ve tüm kadrolarını selamlıyor.

Türkiye Komünist Partisi var olduğu 94 yıl boyunca pek çok zorluk yaşadı, ama Türkiye’deki komünist hareketin karşısına dikilen gerici burjuvaziye rağmen çetin koşullar altında bile ayakta kalabilmeyi başardı.

Bugün Komünist Parti, Türkiye’deki ilerici diğer güçlerle birlikte işçi sınıfının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için ve laik anayasaya müdahale etmek isteyen hükümetteki gerici güçlere karşı mücadele vermektedir.

Malta Komünist Partisi, ekmeğini kazanmak için gece gündüz çalışan halkın refahı için yürüttüğünüz mücadelenin arkasındadır.

Yaşasın Marksizm-Leninizm

Yaşasın Komünist Parti

Malta Komünist Partisi Merkez Komitesi


 

SURİYE KOMÜNİST PARTİSİ

Değerli yoldaşlar,

Suriye Komünist Partisi Merkez Komitesi, Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 94. yıldönümünü içten duygularla selamlar.

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye’de sosyalizmin zaferi için, ulusal ve sosyal özgürleşme için verdiği kahramanca mücadelesi için modern Türkiye tarihine altın harflerle kazınmıştır.

Bugünlerde Suriye Komünist Partisi, bünyesinde barındırdığı tüm yurtsever güçlerle birlikte Suriye’de cesur bir mücadele yürütmektedir. Türkiye hükümeti de dahil bölgedeki tüm gerici yönetimlerin dahil olduğu Siyonist emperyalist saldırganlığa karşı mücadele etmektedir. Topraklarımızdaki gerici güçlere karşı mücadele yalnızca bir yurtseverlik görevi değil, aynı zamanda enternasyonel bir göre olup ulusal özgürlük ve sosyal adalet üzerinde kurulan emperyalist egemenliğe karşı gelen halkların ortak mücadelesinin bir parçasıdır. Türkiye Komünist Partisi’nin Suriye halkının haklı mücadelesine sergilediği dayanışma sebebiyle minnettarız.

Büyük komünist şair Nazım Hikmet Türkiye’deki eski komünistleri romantik olarak nitelerdi. Aslında bu yolda yürüyenler gösterdi ki onlar halkın sorunlarını her şeyin üstünde tutan romantik militanlardı.

Yoldaşlarımız, size bu zorlu ve soylu yolda başarılar diliyoruz.

Suriye Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri
Ammar Bagdache


 

BRİTANYA KOMÜNİST PARTİSİ

Sevgili yoldaşlar,

Britanya Komünist Partisi, 1920’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin 94. kuruluş yıldönümünü selamlıyor ve kutluyor.

Türkiye Komünist Partisi, var olduğu günden bu yana hem ülke içerisindeki gericiliği ve diktatörlüğü hem de dışarısındaki emperyalizmi cesurca göğüsledi. Bugün dünyanın her yerindeki ilerici güçler ABD ve NATO müttefikleri tarafından yönetilen saldırganlığın Ortadoğu, Güneydoğu Avrupa ve Kafkasya’ya odaklanan yeni bir evresine şahit oluyor.

Komünist Parti, enternasyonalist işçi sınıfı mücadelesinde kilit bir pozisyonda bulunuyor. Britanya Komünist Partisi onun yanındadır.

En içten dileklerimiz ve yoldaşça selamlarımızla,

Robert Griffiths
Genel Sekreter


 

İRLANDA İŞÇİ PARTİSİ

İrlanda İşçi Partisi Merkez Yürütme Komitesi, Türkiye Komünist Partisi’nin 10 Eylül 1920’deki kuruluşunun 94’üncü yıldönümü vesilesiyle Komünist Parti’ye yoldaşça selamlarını gönderir.

Türkiye Komünist Partisi, Ekim Devrimi’nden yalnızca birkaç sene sonra Bakü’de kuruldu. Mustafa Suphi’nin de aralarında olduğu ilk önderlerinin katledilmesine rağmen, 12 Eylül 1980’de başlayan darbe ve solu yok etme girişimi dahil sonraki baskı dönemleri boyunca, Türkiye’nin komünistleri sınıf mücadelesini canlı tuttular.

Türkiye Komünist Partisi dinci gericilik ve aydınlanma düşmanlığına başkaldırdı, sosyal haklar ve işçi haklarına saldırılara karşı koydu ve emperyalizme, emperyalist savaş ve müdahalelere, tekellerin gücüne ve kapitalist sınıfa karşı direnişin ön safında bulundu.

İrlanda İşçi Partisi, Türkiyeli komünistlerin özellikle de Türkiye’nin görülmemiş bir politik krize uğradığı bir zamanda demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelelerine devam etmelerini ve yeni bir sosyalist Türkiye yaratma çabalarını sürdürmelerini selamlar.

İrlanda İşçi Partisi, 94. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Komünist Parti üyelerine en iyi dileklerini gönderir. Çalışmanızda başarılar diler, partilerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi umarız.

Yoldaşça selamlarla,

Gerry Grainger
İrlanda İşçi Partisi
Uluslararası Birim


 

ABD Komünist Partisi

Sevgili yoldaşlar,

Partinizin kuruluşunun 94. yıldönümü ve Trabzon’da on beş yoldaşınızın acı şekilde katledilmesi münasebetiyle ABD Komünist Partisi’nin kardeşçe selamlarını iletmek büyük şereftir.

O zor zamanlardan bu yana, Türkiye Komünist Partisi işçi hakları, sosyal adalet ve sosyalizm için Türkiye işçi sınıfının her mücadelesinde yaşamsal bir rol oynadı.

Birçok baskı dalgasına karşın direndi ve kavgaya devam etti. Türkiye’de ve çevre bölgesindeki mevcut endişe verici durumda kavgasına devam edeceğinden eminiz.

Osmanlı Devleti’yle birlikte İttifak Devletleri Birinci Dünya Savaşı’nda yenildiğinde, galip İtilaf Devletleri Türkiye halklarına karşı komplo kurdu. Partiniz hem bununla hem can çekişen saltanatla çarpışmak için halihazırda eylemdeydi.

İkinci Dünya Savaşı’nın ve Türkiye’nin de bir üyesi olduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) oluşumunun ardından ve 1960’lar, 70’ler ve 80’lerde; Türkiye Komünist Partisi sıklıkla baskı ve ölüm mangalarının, 1980’lerde askeri diktatörlüğün karşısına, işçi sınıfının hakları, toplumsal adalet ve barış için durmadan ve mertçe mücadele ederek çıktı. Baskı; partinizi, büyük şairiniz Nazım Hikmet ve diğerleri aracılığıyla kültürel cepheye katkı sunmaktan da durduramadı.

2001 döneminde Parti yasallaştı ve ilk kez “komünist” kelimesinin Türkiye siyasi sahnesinde açıkça bulunmasına izin verildi.

Türkiye’de AKP hükümeti altındaki güncel durumu, temel işçi haklarından, Erdoğan’ın tehlikeli bir savaş kışkırtıcılığı rolü oynadığı Orta Doğu’daki komşu ülkelere tüm cephelerde dizginlenemeyen bir gericilik olarak anlıyoruz. Acıdır ki Erdoğan rejimi Türkiye’deki ve bölgedeki mezhepçilik kıvılcımlarını da beslemektedir. Biz, bildiğiniz gibi, NATO ittifakına ve barışa yönelik getirdiği tehlikelere tamamen karşıyız.

Bu nedenle, 94 yıl sonra Türkiye Komünist Partisi’nin güçlenmesinden ve Türkiye işçi sınıfı için atak yapmasından mutlu oluruz.

Zaferlerle dolu pek çok yılınız olsun!

Emile Schepers
ABD Komünist Partisi
Uluslararası Sekreteri


 

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ

Komünist Parti Merkez Komitesi’ne,

Sevgili yoldaşlar,

Hindistan Komünist Partisi Ulusal Konseyi adına, Türkiye Komünist Partisi’nin kutlu kuruluşunun 94. yıldönümü vesilesiyle kardeşçe samimi selamlarımızı kabul edin.

Hindistan Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi’nin Türkiye halkını diktaya karşı demokrasi, işçi hakları, barış ve sosyal adalet için harekete geçirmekteki kritik rolünün bilincindedir. Orta Doğu’daki emperyalist komplolara karşı konumu ve Filistin ve Suriye halklarıyla dayanışma faaliyetleri dünya barışseverleri tarafından takdir edilmiştir. Şimdi çok zor bir durumda çalışmak zorunda olsa bile, Komünist Parti’nin yakın gelecekte Türkiye halkına sosyalizm mücadelesinde önderlik edecek bir konumda olacağına güçlü bir şekilde inanıyoruz.

Hindistan ve Türkiye komünist partileri ve iki ülkenin halkları arasındaki ikili ilişkileri kuvvetlendirmeyi dileriz.

Devrimci selamlarla,

Hindistan Komünist Partisi
Ulusal Yönetimi


 

AVUSTURYA KOMÜNİST PARTİSİ

Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 94. yıldönümüne selam olsun.

Sevgili yoldaşlar,

Avustralya Komünist Partisi üyeleri adına, Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 94. yıldönümü münasebetiyle en samimi kardeşçe selamlarımızı gönderiyoruz. Parti’nin 1920’deki kuruluş zamanından itibaren, TKP üyeleri işçi sınıfı uğruna Türkiye’de sosyalizm ve dünya işçilerinin mücadeleleriyle dayanışma için üstün fedakarlık ve cesaret göstermiştir. Kapitalizm ve emperyalizm dünyamızı savaşa, çevresel felakete, insanları ekonomik kölelik ve çöküşün eşiğine ittiğinden, böylesi bir fedakarlık ve cesarete her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.

Avustralya Komünist Partisi Türkiye’deki yoldaşlarla aynı zorluklarla yüzleşmektedir: Kötüleşen bir ekonomik görünüm, onlarca yıldır işçilerin mücadelesiyle elde edilen kazanımların gaspı, görülmemiş büyüklükte bir ideolojik saldırı ve piyasa diktatörlüğü kurma yolundaki diğer adımlar. Kararlılığınızdan esin alıyor ve partilerimiz arasında daha yakın ilişkiler diliyoruz.

Sosyalizmde,

Bob Briton
Avustralya Komünist Partisi
Genel Sekreteri


 

YUNANİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ

Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi, Türkiye Komünist Partisi’nin varlığının ve mücadelesinin 94. yılını içtenlikle selamlar ve dayanışmasını ifade eder, Türkiye işçi sınıfı ve halk kesimlerinin çıkarları için kapitalist barbarlığa karşı sosyalizm mücadelesinin devamı için güç diler.

Sevgili yoldaşlar,

Komünist Parti, ülkenizdeki işçi sınıfının bir temsilcisi olarak, enternasyonalist mücadelede önemli bir rol oynamaktadır ve bu, emperyalist saldırganlığın yoğunlaştığı, emperyalist çelişkilerin keskinleştiği ve halkların tehlikeli gelişmelerle yüzleştiği bölgemizdeki özel önemden kaynaklanmaktadır.

Sevgili yoldaşlar,

TKP ve YKP’nin uzun bir zaman sürecinde kazandığı istikrarlı, önemli ilişkiler; iki partinin mücadelesinde anlamlı bir öğedir ve iki halkın ortak mücadelesinin günümüzün karmaşık koşullarında güçlenmesi için daha büyük bir kararlılıkla devam etmektedir.

Mücadelenizde her türlü başarılar!

8 Eylül 2014
Yunanistan Komünist Partisi
Merkez Komitesi

 

İRLANDA KOMÜNİST PARTİSİ

Türkiye Komünist Partisi’ne,

Sevgili yoldaşlar,

İrlanda Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 94. yıldönümü münasebetiyle en içten devrimci selamlarını sunar.

Doksan dört yıl boyunca, partiniz Türkiyeli işçi ve köylüleri savunmada çok zor koşullarda mücadele verdi. Binlerce Türkiyeli yoldaş sosyalizm için mücadelede yaşamlarını yitirdi, çok daha fazlası işkence ve şiddete uğradı. Partinizin tükenmez direnişi dünya genelinde birçok ezilen halka ilham verdi.

Komünist Parti’nin tüm militan ve destekçilerine en içten devrimci selamlarımızı göndeririz.

Antiemperyalist dayanışmayla,

Eugene McCartan
Genel Sekreter

Lynda Walker
Ulusal Genel Başkan


 

LÜBNAN KOMÜNİST PARTİSİ

Sevgili yoldaşlar,

Türkiye Komünist Partisi’nin 94. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, size devrimci selamlarımızı ve işçi sınıfı hakları ve demokrasi için burjuva rejimi ve Erdoğan ve partisinin diktatörlüğüne karşı mücadelenizle dayanışmamızı ifade ederiz.

Eminiz ki Yoldaş Mustafa Suphi ve partinizin yaşamını sosyalizm mücadelesinde yitiren diğer üyeleri, demokratik bir Türkiye için emperyalizme ve burjuvaziye karşı kararlarınızın her zaman merkezinde bulunuyor.

İşçi sınıfı zafere!

Sosyalizm gelecektir!

Yoldaşça selamlarımızla,

Lübnan Komünist Partisi
Merkez Komitesi


 


 

BELÇİKA İŞÇİ PARTİSİ

Sevgili yoldaşlar,

Türkiye Komünist Partisi’ni 94. kuruluş yıldönümü vesilesiyle yürekten kutlarız.

Uzun tarihi boyunca, TKP sınıf mücadelesini sürdürmede ve kapitalizmin doğurduğu sefalet, kriz ve savaşa karşı tek alternatif olarak sosyalizmi desteklemede kararlı durdu. Yıllar boyunca TKP; demokrasi, toplumsal kalkınma, barış ve sosyalizm için kavgalarında Türkiyeli işçilere ve geniş kitlelere önayak oldu.

Belçika İşçi Partisi, Komünist Parti’ye sınıf mücadelesinde önündeki tüm görev ve sorumluluklarda başarılar diler.

Yoldaşça selamlarla.

Belçika İşçi Partisi Merkez Komitesi


 

BOHEMYA VE MORAVYA KOMÜNİST PARTİSİ

Sevgili yoldaşlar,

Partinizin 94. kuruluş yıldönümü için size en yürekten selamlarımızı iletiriz.

Ne yazık ki bu yıldönümü, partinizdeki ayrışmanın ardından temel komünist değerleri ve fikirleri sürdürme mücadelesi sırasında, bir krizin ortasında kutlanıyor.

Bohemya ve Moravya Komünist Partisi; insanlığın ilerlemesi ve özgürlüğü için çabalayan diğer başka partilere olduğu gibi, kuruluşundan beri iniş çıkışlı, zor bir gelişimden geçen, insan hakları ve barış için kavga ederken önemli sonuçlar elde eden partinize hayranlık duyarak, size saygılarını bildirir.

Eşitlik, özgürlük ve insanın insan tarafından sömürülmesini yok etme doğrultusundaki düşünceleri sürdürmek daima son derece zor bir görev olmuştur. Engellerle dolu bir yolda, ancak yüce bir amacı izleyerek ilerlemektesiniz.

Lütfen bu mektubu partinize yönelik dostluk, dayanışma ve saygı mesajımız olarak kabul edin. Kendinizi asla güç, coşku, kararlılık ve cesaretten yoksun bulmayacaksınız. Mücadelelerinizde tamamıyla başarılı olmanızı dileriz.

Partinize barış, dayanışma, adalet, toplumsal kalkınma ve sosyalizm yolunda bolca cesaret ve dayanıklılık dileriz.

Kardeşçe, yoldaşça selamlar,

Bohemya ve Moravya Komünist Partisi Merkez Komitesi
Uluslararası Siyaset Departmanı

 

BRİTANYA YENİ KOMÜNİST PARTİSİ

Sevgili yoldaşlar,

Britanya Yeni Komünist Partisi ve dergisi Yeni İşçi, Türkiye Komünist Partisi’nin 10 Eylül 1920’deki kuruluşunun 94. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Türkiyeli yoldaşlarımıza kardeşçe selamlarımızı gönderir.

Türkiyeli komünistler, devrimci dönüşümün yolunu açmak ve Türkiye emekçi halkının çıkarlarını savunmak için uzun zamandır baskı ve teröre meydan okumaktadır.

Partiniz uluslararası komünist hareketin militan geleneklerini, Avrupa ve Orta Doğu’ya yayılan gerici saldırıya karşı kitle direnişi kurmaya ve aşılamaya yardım ederek, örnek olmayı sürdürmektedir.

Ortak Marksizm-Leninizm ideolojimizi ve barış ve sosyalizm için mücadelemizi sürdürmekte, partinizle birlikteyiz. İşçi sınıfı enternasyonalizmi bizi halk demokrasileri ve emperyalizme karşı savaşta cephede mücadele eden halklarla birleştirmektedir. Marx, Engels, Lenin ve Stalin’in düşünceleri ölümsüzdür. Bolşeviklerin ve bizden önce gelen milyonlarca komünistin deneyimleri geleceği güvenle çizmemizde bize yardımcı olmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük krizin ortasındayız. Şimdi, her zamankinden daha çok, milyonlarca işçi kapitalizmin insanlığın sorunlarını çözemediğinin farkına varıyor. Yalnızca sosyalizm zamanımızın politik ve ekolojik krizini giderebilir.

Partimiz mücadelenin ön safındaki Türkiyeli yoldaşlarımıza en içten selamlarımızı gönderir. Mutlaka gelecek olan daha iyi bir yarın için yolunuzu çizmektesiniz ve sizin gibi biz de eminiz ki 21. yüzyıl sosyalizmin yüzyılı olacak.

Yolunuz açık olsun,

Andy Brooks
Britanya Yeni Komünist Partisi
Genel Sekreteri


 

KÜRDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ

Türkiye Komünist Partisi Uluslararası Bürosu’na,

Sevgili yoldaşlar,

Kürdistan Komünist Partisi olarak, bölgenin en eski ve bugüne kadar en çok baskı ve zulüm altında kalmış komünist partisi olan Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 94. yıldönümü kutlamasında size ortak olmak bizim için büyük bir onurdur.

Devam eden mücadelelerinizi ve işçi ve yoksulların çıkarlarını savunmadaki güncel yararlılığınızı görmek geleceğe olan umudumuzu artırıyor.

Kürdistan’ın her bölgesinde barışçıl çözüm beklentileriyle yüzleşen insanlarımızın sorunuyla dayanışmanızı dört gözle bekleriz. Ayrıca, Kürdistan Komünist Partisi ve Komünist Parti arasında, işçi sınıfı ve halklarımızın ve bütün dünyanın ezilen diğer sosyal sınıflarının enternasyonalist ve ortak mücadelesini birleştirmek için, yakın bağlar kurmayı dileriz.

Komünist Parti’nin haklı mücadelesine zafer!

Yaşasın uluslararası dayanışma!

Yoldaşça selamlarla,

Kürdistan Komünist Partisi – Irak
Siyasi Büro


 

İSPANYOL HALKLARININ KOMÜNİST PARTİSİ

Sevgili yoldaşlar,

İspanyol Halklarının Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 94. kuruluş yıldönümü kutlamasına tebriklerini ve kardeşçe selamlarını iletir.

Türkiye burjuvazisinin işçi sınıfının öncü örgütünü yok etmek üzere gösterdiği çabalara rağmen, Türkiye Komünist Partisi uzun tarihi boyunca, her zaman ve her koşulda, siyasi, örgütsel ve militan gücünü ortaya koyara, güçlüklerin üstesinden geldi ve Marksizm-Leninizm’e dayanan devrimci ilkelerini sarsılmaz şekilde sergiledi. Bu, kurulduğu 1920 yılından beri ve bugün de Türkiye işçi sınıfının ve emekçilerin mücadelesinde görülebilir.

Bizleri birleştiren derin dostluğa dayanarak, İspanyol komünistlerinin, Komünist Parti’nin 94. yıl kutlamalarına ilişkin kardeşçe tebriklerini kabul edin.

İspanyol Halklarının Komünist Partisi
Merkez Komitesi


 

BANGLADEŞ KOMÜNİST PARTİSİ

Komünist Parti Merkez Komitesi’ne

Değerli yoldaşlar,

Bangladeş Komünist Partisi Merkez Komitesi adına en içten selamlarımızı lütfen kabul edin. Türkiye Komünist Partisi’nin 94. kuruluş yılında sizi ve sizin aracılığımızla tüm partilileri kutlarız. Bu tarihsel günde, Türkiyeli komünistlerle ve Türkiye halkıyla olan geleneksel dostluğumuzu hatırlatır, burjuvaziye karşı güçlü bir mücadele inşa etme görevinde başarılar dileriz.

Parti önderliğini, üyelerini ve destekçilerini, Türkiye’deki faaliyetleri güçlendirmeleri dolayısıyla tebrik ederiz. Umuyoruz ki Komünist Parti, neo-liberalizmin, şovenizmin ve dinci gericiliğin yarattığı zorlukları göğüsleyecektir.

Şuna kesin olarak inanıyoruz ki, Komünist Parti değerli mirasını sürdürecek ve demokratik ve sosyalist bir toplum kurmak için aralıksız süren şerefli mücadelesine devam edecektir. Bu, dünya komünistlerini sonsuza denk birleştiren en asil görevdir.

Bizler aynı zamanda, insanlığın en saldırgan düşmanı olan Amerika emperyalizminin liderliğini yaptığı emperyalist küreselleşmeye karşı ortak bir savaş veriyoruz.

Türkiye Komünist Partisi’nin 94. kuruluş yıldönümü dolayısıyla içten tebriklerimizi yeniden sunar, iki parti arasındaki dostluğun gelecek dönemde güçlenerek sürmesini umut ederiz.

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi.

Yaşasın Bangladeş ve Türkiye halklarının kardeşliği.

Syed Abu Jafar Ahmed
Genel Sekreter


 

PORTEKİZ KOMÜNİST PARTİSİ

Sevgili yoldaşlar,

Türkiye Komünist Partisi’nin 94. kuruluş yıldönümüne işaret eden bilgilendirmeniz üzerine Portekiz Komünist Partisi olarak, Türk işçilerinin ve halkının hakları, çıkarları, özlemleri; onların toplumsal ve ulusal kurtuluşu ve yeni bir toplumun kuruluşu ve sosyalizm için mücadele eden Türk komünistlerini selamlar.

Sizlere başarılar diler ve kardeşçe selamlarımızı iletmek isteriz.

Portekiz Komünist Partisi Uluslararası Büro


 

RUSYA FEDERASYONU KOMÜNİST PARTİSİ

Sevgili yoldaşlar,

Partinizin 94. kuruluş yıldönümünde, Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komite Prezidyumu, sizlere kardeşçe ve en sıcak selamlarını iletir ve geniş halk kitlelerinin haklarını koruma mücadelesinde başarılar diler. Partinizin tarihinde, siz Türkiyeli komünistlerin gurur duyacağı pek çok zafer dolu sayfa bulunmaktadır. Bugün, sizler gerçek demokrasi ve emekçi halkın siyasal ve toplumsal hakları için mücadeleyi sürdürüyorsunuz. Komünist Parti, uluslararası komünist hareketin aktif bir katılımcısıdır. Günümüz koşullarında, dünya komünistlerinin eylem birliği ve dayanışması, hiç olmadığı kadar gerekli ve yaşamsaldır.

Ortak ideallerimiz için verdiği mücadelede Komünist Parti’ye yeni başarılar dileriz.

Kardeşçe selamlar,

Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komite Prezidyumu


 

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri – Halk Ordusu (FARC-EP)

Sevgili yoldaşlar,

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri – Halk Ordusu (FARC-EP) ve şu an Küba’da, Havana’da Kolombiya hükümetiyle barış görüşmelerini yürütmekte olan Barış Delegasyonu, Bakü’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin 94. yıldönümünü selamlar. Emperyalizmin tüm dünyada faaliyetlerini yoğunlaştırdığı ve günümüzde ve gelecekte varlığını idame ettirmek adına çatışmalar çıkardığı ve bu hedef uğruna dünyanın tüm yerli oligarklarıyla işbirliği yaptığı koşullarda, dünya üzerindeki tüm komünist parti ve hareketler için birlik, dayanışma ve proletarya enternasyonalizmi hiç olmadığı kadar büyük önem kazanmıştır.

Türkiye ve Kolombiya halkı, son yıllarda devlet baskının tüm ağırlığını omuzlarında hissetmektedir. Barış sürecinde olmamıza rağmen, halkımız tarafından toplumsal adalet ve onurlu yaşam koşulları için yükseltilen taleplere verilen karşılık, artan devlet terörizmi olmuştur. Ancak FARC-EP, bir anlaşmaya varılıncaya kadar masadan kalkmayacağını ortaya koymuştur; çünkü örgütümüz kurulduğundan bu yana, bayrağımızda barış ve toplumsal adalet yazmaktadır.

Barış süreci olsun ya da olmasın, FARC-EP, şeref, toplumsal adalet ve sosyalizm mücadelesi için kavgaya devam edecektir.

Bir kez daha Partinizi tebrik eder, Türkiye’de işçi sınıfını birleştirmek ve neoliberal İslamcı diktatörlüğü yenilgiye uğratmak için yürüttüğünüz mücadelenizde başarılar dileriz.

Yaşasın uluslararası dayanışma!

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi!

Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri – Halk Ordusu, FARC-EP

 

HIRVATİSTAN SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ:

Değerli Yoldaşlar,

Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi, Komünist Parti üyelerini ve özgürlüğüne düşkün tüm Türkiye vatandaşlarını, TKP’nin 94. yıldönümü dolayısıyla tebrik eder.

Partinin kuruluşu, işçilerin varlığının ve hakları için mücadele edebilmelerinin kabul edilmesi anlamına gelmiştir. Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi, kardeş partimiz Komünist Parti’ye gelecek gündemlerinde başarılar diler.

Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi
Başkan
Vladimir Kapuralin


 

BREZİLYA KOMÜNİST PARTİSİ

Sevgili Yoldaşlar:

Brezilya Komünist Partisi, 1920 yılında kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin 94. kuruluş yıldönümünü kutlar. O yıllardan beri, Komünist Parti işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda emperyalizme karşı ve sosyalizm için mücadele ediyor.

Günümüzde, Türkiye hükümetinin şiddetiyle karşı karşıya olan Komünist Parti, Erdoğan’ın halka karşı işlediği suçları ve Suriye’nin egemenliğine karşı ABD ve Avrupa Birliği’yle birlikte giriştiği saldırıyı teşhir ediyor. Brezilya Komünist Partisi, Komünist Parti’yi emperyalistlerin kirli savaşını açığa çıkaran rolü dolayısıyla tebrik eder.

Komünist Parti’ye, barış içinde bir dünya ve sosyalist bir gelecek hedefinde başarılar diliyor, dayanışmamızı iletiyoruz.

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi!

Kardeşçe selamlar

Ricardo Alemão Abreu
Brezilya Komünist Partisi Uluslararası ilişkiler sorumlusu


 

TUDEH – İRAN

Komünist Parti Merkez Komitesi’ne,

Komünist Partili sevgili yoldaşlar,

İran Tudeh Partisi Merkezi Komitesi adına, kardeş partinizin 94. kuruluş yıldönümü münasebetiyle size selamlarımızı yollamak isterim. Partinizin kurulduğu ve toplum çapında örgütsel kapasitesinin ve politik hedeflerinin getirdiği zor koşulların bilincindeyiz. Komünist Parti, Türkiye’deki ve uluslararası alandaki ilerici güçlerin saygısını kazanmak için önündeki zor ve karmaşık engellerin üstesinden gelmeyi başarmıştır.

Biz, İran Tudeh Partisi olarak, mücadelenizi yürüttüğünüz koşulların çok iyi farkındayız. Geçen doksan yıl boyunca İran ve Türkiye’deki gelişmelerin birçok ortak yönü var. Hatta güvenle söyleyebiliriz ki iki ülkedeki en önemli gelişmeler birçok bakımdan bağlantılıdır. Bir NATO üyesi ve emperyalist güçlerin ve çokulusluların çıkarlarına hizmet eden güçler tarafından yönetilen bir ülke olarak Türkiye’nin rolü, tüm muhalif propagandaya rağmen, olumlu bir rol olamaz. Orta Doğu’da, son on yılın AKP hükümeti dahil, son birkaç on yıldaki Türkiye hükümetleri, ABD’nin yönettiği dünya emperyalizmine hizmet etmiştir.

Bu nedenle, TKP’nin halkı barış ve toplumsal kalkınma için harekete geçirmedeki rolü çok önemli ve elzemdir. Partinizin son yıllarda işçileri barış ve ilerleme hareketinde etkin görev alarak mobilize etmede oynadığı önemli rolün farkındayız.

TKP’nin Orta Doğu bölgesinde ve uluslararası alandaki sorunlar karşısında benimsediği enternasyonalist duruşa özellikle dikkat çekmek isteriz. Bugün, Orta Doğu halklarına karşı tehlikeli ve kapsamlı komplo ve planlarla karşı karşıya olduğumuzdan, yalnızca işçi sınıfının çıkarına dayalı ve gerçek bir enternasyonalist görüş en gerekli olandır.

İran Tudeh Partisi, TKP’nin 94. kuruluş yıldönümü münasebetiyle sizi, yoldaşlarınızı ve Türkiye işçi sınıfını selamlar, barış ve ilerleme mücadelenizde başarı diler. Bölgemizdeki barış ve ilerleme hedefinde partilerimiz arasında daha yakın çalışma ilişkilerine olan arzumuzu yeniden teyit ederiz.

Yaşasın İran Tudeh Partisi ve Komünist Parti arasındaki kardeşçe ilişkiler!

Yaşasın barış ve sosyalizm mücadelesi!

Yaşasın uluslararası dayanışma!

İran Tudeh Partisi Merkez Komitesi
Uluslararası Departman


 

MALTA KOMÜNİST PARTİSİ

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne,

Sevgili yoldaşlar,

Malta Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi’nin 10 Eylül 1920’deki kuruluşunun 94. yıldönümü münasebetiyle Komünist Parti liderlerine, Merkez Komitesi’ne ve tüm kadrolarına içten selamlarını gönderir.

Türkiye Komünist Partisi, varlığının 94 yılı süresince, birçok zorluk atlatmış, Türkiye komünist hareketine karşı gerici burjuvazinin dayattığı sert koşullar altında hayatta kalmayı başarmıştır.

Bugün Komünist Parti, Türkiye’deki diğer ilerici güçlerin yanında, işçi sınıfının koşullarının iyileştirilmesi için ve Türkiye’nin laik yapısını ortadan kaldırmak isteyen parlamentodaki gerici güçlere karşı mücadele vermektedir.

Malta Komünist Partisi, günlük ekmeğini kazanmak için didinen herkesin selameti için her türlü mücadelesinde Komünist Parti’yi desteklemektedir.

Yaşasın Marksizm-Leninizm!

Yaşasın TKP!

Malta Komünist Partisi Merkez Komitesi


 

POLONYA KOMÜNİST PARTİSİ

Sevgili yoldaşlar,

Polonya Komünist Partisi Türkiye Komünist Partisi’nin 94. kuruluş yıldönümünde en içten yoldaşça selamlarını gönderir.

TKP, kapitalizmi yıkmak için kesintisiz mücadeleyle dolu tarihiyle, dünya çapında antikapitalist ve komünist hareket için bir örnektir.

Sermaye diktatörlüğü ve onun burjuva siyasetindeki kuklalarına karşı kavga eden Türkiyeli komünistlerin mevcut mücadelesiyle dayanışmamızı ifade ederiz. Militarizm ve emperyalizme karşı kavganızı destekliyor, TKP’nin partiniz tarafından hala sürdürülen yüce geleneğini selamlıyoruz.

Polonya Komünist Partisi Merkez Komitesi adına,

Krzysztof Szwej
Genel Başkan

 

Not ekle
Yükleniyor...
İptal
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×