Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komitesi’nin KNE’nin 25 Aralık 2001’de Yapılan 8. Kongresi’ne Sunduğu Rapor: İşçi Sınıfı Hareketi ve Gençlik

Yoldaşlar, delegeler,

Örgütümüzün 8.Kongresi’ne 7.Kongre’den bu yana gençlik arasında ve gençlikle birlikte yaptığımız eylemlerimizde büyük bir yol kat etmiş olarak başlıyoruz. Örgütümüz ayakları üzerinde sağlam durmaktadır. Küçük ve büyük sorunlarla büyümüş ve partisinin yanında güvenle dikilmektedir. Kapitalist sömürü sistemine karşı ve ülkemizin sosyalist yeniden doğuşu için sürdürülen zorlu ama güzel mücadelede partiyle birlikte mücadele etmektedir.

KNE bugün gençlik hareketi içerisinde bir güçtür; KKE’nin 16.Kongresi’nde önüne koyduğu hedeflerin gereğini yerine getirme kapasitesi vardır: Cephenin kuruluşuna giden yolda partiyle birlikte yürümek, halkların iktidarını ve sosyalizmi istemek.

A. Son 6 aylık dönem örgütümüzün kongre öncesi dönemidir

Merkez Komite’nin tezlerini tamamladığı zamanki amacı çalışmaların 8.Kongre’nin merkezi tezleri etrafında daha yüksek seviyelere ve gençliğe ulaşması ve yoğunlaşması idi. Bu tezler KNE’nin nasıl bir yol izleyerek gençlik arasındaki canlanmaya bir itki verebileceği ve böylece gençliği ve gençlik hareketini anti emperyalist, tekel karşıtı bir demokratik cephenin temel yapıtaşı haline getirebileceği üzerine yoğunlaşmıştı.

Kongre öncesi dönemin zengin sonuçları ve çıkarımları olmuştur.

 • Saflarımızda kongre öncesi tartışmalar örgütlü bir biçimde yürütülmüş, yüzlerce toplantı yapılmış, bu tartışmalara KNE’nin binlerce üyesi katılmıştır. Bölgesel, mahalli toplantılar ve çalışma alanı toplantılarının yanı sıra büyük şehirlerde toplantılar düzenlenmiştir. Odigitis’in sütunlarında kongre öncesi tartışmalar yapılmıştır. Parti, eylemlerinde ve politikalarında güçlenmiş bir kendine güvenle hareket etmiş, KNE’nin binlerce üyesi ve kadrosunda yüksek bir kararlılık ve iyimserlik yaratan örgütümüzün ileri doğru gelişimi için tüm örgüt içi süreçlerden MK’nın tezlerine tam bir destek gelmiştir. Örgütümüzün sahip olduğu gücün tam olarak tanınması ile birlikte tezlerdeki sorunların, boşlukların gecikmelerin dinamik olarak karşılanması gerektiği gibi konular etrafında yoğunlaşan, yaratıcı bir isteklilik içerisinde yapılan kongre öncesi tartışmalar özellikle olumludur. Yaratıcı isteklilik bizi daha olgun, daha köklü kılar böylece sorunları daha kararlı bir şekilde karşılayabiliriz.
 • Festival etkinliklerinden yararlanarak bu dönemde gençlik içinde geniş tartışmalar yapılabilmiş, Politeknik direnişi kutlanmış, emperyalist savaşa karşı tepkiler örgütlenmiştir. Güncel sorunlar ve gençliğin büyük bölümünün karşı karşıya olduğu çözümsüzlük içerisinde Cephe çözümünü öne çıkaran çok yönlü siyasi faaliyetler, gençliğin haklarının garantisi olacak ve gençliğin çağdaş gereksinimlerini karşılayacak iktidarı almak için gerekli eylemler düzenlenmiştir. Gençlikle kurulan canlı iletişim bize siyaset ve ideolojimizi daha militan ve ikna edici bir biçimde nasıl sunacağımız konusunda yeni heyecanlar ve fikirler verdi. Etki alanımızı genişlettik, örgütlerimizin gençlikle geliştirmekte olduğu kişisel ve siyasi bağları güçlendirdik, binlerce genç yoldaşımızı saflarımıza kattık.
 • New York’a yapılan saldırı ile ülkelere ve halklara karşı sürdürülen emperyalist kampanya, emperyalist savaşa karşı bir gençlik hareketi geliştirmek için sürdürdüğümüz kararlı çalışmayı örgütümüzün en önemli gündemi haline getirmiştir. Gençliğin savaş karşıtı, anti emperyalist harekete kitlesel olarak katılımı, ülkemizin savaşa katılımına engel olunması, düzenin korunmasını amaçlayan anti demokratik tasarımların tersine çevrilmesi için çalışmalarımız yüksek önceliğe sahiptir. Gençlik, eğitim merkezlerindeki ve iş yerlerindeki savaş karşıtı eylemlere kalbini ve ruhunu koymuş, küçüklü büyüklü yürüyüşler, konserler, toplantılar düzenlenmiştir. KNE’nin, savaşın sonuçlarıyla, işyerlerinde ve okullarda gençliğin ve halkın demokratik haklarını tehdit eden hükümetin hızlı gericileşme süreci arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak konusundaki rolü özellikle önemliydi.

B. Kongremize amacımıza ulaşmak için daha güçlü giriyoruz: İŞÇİ SINIFININ VE HALKIN CEPHE VE SOSYALİZM İÇİN MÜCADELESİNE GENÇLİĞİN DE KATILMASI

Dikkatimizi, gücümüzü ve eylemimizi Kongre kararlarımız doğrultusunda ve aşağıdaki amaçlar için birleştirmeye yoğunlaştırıyoruz:

 • Gençliğin daha geniş kesimleriyle tartışmalarımızı yoğunlaştırarak daha geniş bir siyasi açılıma önderlik etmek, siyasi etki alanımızı genişletmek ve güçlendirmek. Bu tartışmanın merkezine insanın insanı sömürmesinden, kapitalist kâr hırsının tatmin edilememesinden kaynaklanan sorunların kökenlerini ortaya çıkarmayı, kapitalist yeniden yapılanmanın hızlanması için yapılan emperyalist savaşın karakterini açığa çıkarmayı koymak. Gençliğin halkla birlikte yürüyebileceği diğer yolu; egemen sınıfın, NATO’nun, AB’nin tek yönlü yolundan çıkma seçeneğini; ülkemizde tekellerin ve emperyalizmin egemenliğini yıkmak için varolan mücadele yolunu ikna edici bir biçimde gözler önüne sermek.
 • Öncü olarak, gençliğin mücadelesini güçlendirmek, onları koordine etmek ve işçi sınıfı hareketiyle yan yana gelmelerini sağlamak. İşçileri, çiftçileri, gençliği bir araya getirerek egemen politikaları engellemek, tersine çevirmek. Saflarında militan bir gençliğin de yer aldığı daha güçlü bir halk hareketi yaratmak, gençliğin tüm kesimlerinin her alanda daha geniş hareketliliğini sağlamak, gençlik örgütleri içerisindeki bilinçliliği ve güç dengelerini değiştirmek gençlik hareketini Cephe’nin oluşturulması görevinde yerli yerine oturtmak.
 • KNE’nin tüm dünyadaki anti emperyalist gençlik hareketinde içinde eylemlerini ve varlığını artırmak. Umut verici gençleşme işaretlerinin güçlendirilmesi. Ulusal düzeydeki mücadeleyi bölgesel ve uluslararası düzeydeki mücadeleyle iç içe geçirmek. Bu sebeple her ülkedeki mücadele daha da fazla önem kazanmaktadır. Bugün, şu ya da bu ülkedeki değişiklikler güç dengelerini ve diğer ülkelerdeki mücadeleyi daha hızlı bir biçimde etkilemektedir. Gençliğin geniş kesimlerinin, sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde, anti emperyalist eylem etrafında toplanması; Avrupa ve dünya çapında bir koordinasyon talebinin öne çıkarılması olasıdır. Bu koşullar altında Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu’nun rolü daha önemli hale gelmekte, örgütün tüm üyelerini dünyadaki anti emperyalist mücadeleyi güçlendirmekle yükümlü kılmaktadır.

Kongremizi varlıklarıyla onurlandıran uluslararası delegasyonlardan yoldaşlar, sermayenin ve emperyalizmin yoğunlaşan saldırıları altında uluslararası eylemlerimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı güçlendirmeye mecburuz. Emperyalist kurumlara ve savaşa karşı harekette, giderek daha geniş kitleler, komünistlerin yıllardır vurguladıkları amaçları ve dillendirdikleri sloganları benimsemiş durumdadırlar. Cenova, Brüksel ve Göteborg’da, savaş karşıtı gösterilerde uyanış ve radikalizm işaretleri ortadaydı. Bu işaretleri güçlendirmek ve bununla birlikte sistem tarafından üretilen küçük burjuva algı ve yönelimlerin üstesinden gelmek elimizdedir. Gençliğin, ortak eylemlilik ve insanın insan tarafından sömürülmesine son verme ve sosyalizmi kurma konusundaki çağdaş istek ve arayışını güçlendirmek bizim elimizdedir.

 • Kongremiz KNE’nin örgütlerinin, dostlarının ve sempatizanlarının, gençliğin kitlesel olarak PASOK ve ND’nin yerel ve bölgesel seçimlerini kınamaları için aktif ve militan bir biçimde çalışmaları gerektiğini özellikle vurgular. Bu siyasi karşı duruş, hareketten gelen insan gücünü kullanan, yerel ve bölgesel hareketleri kararlı bir şekilde geliştiren geniş gençlik kuvvetleriyle birlikte gösterilebilir ve gösterilmelidir. Amacımız siyasi-ekonomik statükodan yana parti ve adaylar tarafından desteklenen AB ve NATO politikalarının önemli ölçüde geriletilmesidir. Şu anda varolan kuşkuyu derinleştirmek, itaatsizliği sağlamak, başka bir iktidar için savaşan halkların bir araya gelmelerini sağlamak, bu mücadeleden KKE’yi destekleyecek daha güçlü yerel ve bölgesel güçlerle çıkmak bizim çalışmamıza bağlıdır.

C. Genç nesli kazanma mücadelesinin yoğunlaştırılması

Tekellerin çıkarlarına hizmet eden AB ve NATO politikalarının ilk kurbanları gençler olmaktadır. Kabusa benzer bir çalışma biçimi, eğitimin önündeki çeşitli sınıf engelleri, pusuda bekleyen savaş tehdidi, spor ve kültürün ticarileştirilmesi, çokulusluların çıkarları için çevrenin mahvedilmesi, ırkçılığın artması, polis devleti ve demokratik hakların sınırlandırılması, Big Brother’ın ekranında, AB reklamlarında, “lifestyle” magazinlerinde gösterilenlerden tamamen farklı bir gerçeklik oluşturuyor. Dur durak bilmeyen bir rekabet ortamı yaratılmış durumda. Bu ortamda herkes birbirini yenmeye çalışıyor ve oligarşi kazanıyor. Gençliğin yaşamındaki ve bileşimindeki yeniden yapılanmanın sonuçları, korkuları, arayışı katlayarak artırıyor, işçi sınıfı ve halkla ortak hareket etmesinin nesnel zeminini genişletiyor.

Gençliğin bilinçliliğindeki bu mayalanma kongre öncesi süreçte ele alındı. Bu tartışmalarda gençliğin görüşleri, bakış açısı açığa çıkarıldı. Bugün neler olup bittiğini bilme konusunda daha iyi bir yerdeyiz. Gençlikle iletişim kurma, gençlik sorununa KNE’nin müdahalesi gibi konularda daha olgun, Merkez Komite’den temel örgütlere kadar her seviyede daha somut ve netiz. Etrafımızda olup bitenleri daha yakından takip edebiliyor, gelişmekte olan bilinçliliği ve radikalizmi daha derinden etkileyebiliyoruz.

 • Bugün gençliğin bilincinde, patlayacak bir karışım birikiyor ve bu karışım bir çıkış yolu arıyor. Bu arayışın ne kadar bilinçli bir karaktere sahip olduğundan bağımsız olarak, gençliğin çözümlemeleri genişliyor ve daha geniş konuları kapsıyor. Gençliğin savaş şovu karşısındaki seferberliği, genel konular etrafında biriken öfkesi farklı biçimlerde ifade edilmeye çalışılıyor. Aynı zamanda çelişkiler de güçleniyor. Bugünkü durum karşısında şüphenin yanı sıra rehavetle de karşılaşıyoruz. Militan akımların yanı sıra mücadelenin etkililiğine yönelik spekülasyonlar da göze çarpıyor. Gençliğin gözünde, PASOK-ND’nin esas kimliğinin açığa çıkarılması ve itibar görmemesi neredeyse tamamlandı. KKE’nin farklı karakteri gençliğin daha geniş kesimleri tarafından kabul edilmiş durumda, fakat aynı zamanda ulaşılabilecek olan mantığına dayalı olarak, iktidar partileriyle sınırlanma baskısı artıyor ve etkili oluyor. Büyük öğrenci mücadeleleri, gençliğin emperyalist savaşa ve NATO’ya karşı mücadeleye katılımı, Cenova’daki hareketliliğin yankıları gösteriyor ki, ifade biçimi arayışı, kolektif eyleme katılım eğilimindeki bir hareket doğrultusunda güçleniyor. Aynı zamanda gençlik kuvvetlerinde (derneklerde, öğrenci konseylerinde, vs.) belli bir hor görme mantığı önemli ölçüde etkili olmaya devam ediyor ve bu hükümet saldırısı ve olumsuz güç dengelerinin ağırlığı sayesinde gerçekleşiyor. Gençlik hareketini ele geçirmek için çabalar paralel olarak devam ediyor ve bu çabalar gençliğin örgütlerini ve yönelimlerini hedef alıyor. Yoldan çıkarma ve kontrol altına alma doğrultusundaki çok yönlü çabalar sadece güncel değil, aynı zamanda henüz ifade edilmemiş kuşkuları silahsızlandırma amacında. Bu yolda, çelişkiler içerisinde umut verici işaretler, bizim, genç neslin hareketine geçmiş yıllardaki müdahalemizin sonuçları olarak değerlendirilebilir. Bunlar KNE’nin eylemlerini ve müdahalelerini verimli kılacak bir temel teşkil ediyor.
 • Gençliğin KNE’ye ilişkin düşünceleri KNE’nin ve aynı zamanda Partinin otoritesindeki yükselişi yansıtıyor. Geniş genç kitleler KNE’yi sadece bilmiyor, aynı zamanda örgütsel olarak ve önde giden, sahip çıkan ve harekete geçiren üyelerimizin yüzünde tanıyor. KNE ve KNE üyesi mücadele aracılığıyla geniş kitlelerin akıllarında bir yer ediniyor. Daha yaşlılar, anne babalar, bizleri çocukları için uyuşturucuya karşı bir kalkan olarak görüyor, bizimle siyasi olarak aynı görüşte olmadıkları halde bile bize güveniyorlar. Sonuç olarak, gençliğin örgütten ve genç komünistlerden büyük beklentileri var. Eskisinden daha acımasız ve talepkar bir biçimde yargılanıyoruz. Aynı zamanda egemen sınıfın ve onun kurumlarının anti komünist ve sosyalizm karşıtı propagandası güçleniyor ve önemli etkilerde bulunuyor. Sosyalizm karşıtı propagandanın parçası olan özel gazete raporları, yayınlar ve programlar artıyor. Demokrasiye, düşünce ve örgütlü mücadele özgürlüğüne karşı yaklaşımlar sergiliyorlar. KNE karşıtı bir örnek oluşturma, bizim gençlikle iletişimimizin önüne engeller koyma çabası içindeler. SSCB’nin ve sosyalist ülkelerin tarihsel katkısına kara çalınıyor. Bu saldırının merkezi, başarıları gizlemeye, sosyalist demokrasiyi çarpıtmaya, yeni toplumu kurma çabasında ilk adım olan yeni insanı karalamaya dayanıyor. Bu saldırının merkezinde Komünist Parti ve işçi hareketinin geleneklerine saldırı yer alıyor. Bu kampanyanın sadece emperyalist saldırganlığı ve krizi aklama hedefi yok. Aynı zamanda umutları söndürme, kuşku duyan gençlik ile işçi hareketi arasındaki bağlantıyı bloke etme, ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan sosyalizm hedefini ütopya gibi gösterme amacındalar. Bu nedenle, sosyalizm yolunu açma, 21. yüzyıl insanının gerçek tarihini yazma mücadelesinde 20. yüzyıl sosyalizminin bilinmesi ve katkılarının savunulması ideolojik-siyasi cephemizin temel görevini oluşturuyor. Sosyalizmin savunulması sadece geçmişin tarihsel katkılarını aklamaktan ibaret değildir. Bu savunma temel olarak ülkemizin ve dünyanın bugün ihtiyaç duyduğu hedefleri öne çıkarmakla ilgilidir. Gençliğin haklarına ve çağdaş ihtiyaçlarına dayanarak kapitalist barbarlığa verilecek tek yanıt olarak sosyalist projenin gerekliliğini ve güncelliğini öne çıkarıyoruz.
 • Gençliğin bilinçliliği doğrultusunda kaydettiğimiz olumlu mesafe geçmiş yıllardaki faaliyetlerimizle doğrudan ilgilidir. Güçlenen ve egemen sınıfın ve diğer siyasi güçlerin, katılımcılığın ve kolektif eylemin yerini almaya yönelik müdahale girişimini tetikleyen, bu akıcılık, bu harekettir. AB içinde ve devlet içinde, sermayenin bölümleri arasında gençlik inisiyatifini kendi etkileri altına almak için bürokratik yapılar ve kurumlar oluşturuyorlar. Yeni düşünce ve gönüllülük esas olarak gençliğin kolektif eylem içinde bulunmak istemesini bir avantaj olarak kullanmak isteyen sisteme hizmet etmek amacındadır ve gençliğin değiştirme isteğini birlikte yönetmeye dönüştürmeye çalışmaktadır. Çokulusluların 2004’teki Olimpiyatları bu kampanyanın bahanesini oluşturuyor. İstedikleri yalnızca bütün kurucuların kârı için ücretsiz emekten ibaret değil. Asıl olarak, gençliği mücadelenin katılımcıları olmaktan çıkararak sistemin yönetimine ve gerici politikalarına suç ortağı yapmak amacındalar. Bu çerçevede kalan siyasi gençlik örgütleri kendi varlıklarını ve müdahalelerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bu çaba, gençlik hareketinin bu güçlerini devlet mekanizmasına sıkıca bağlamaya çalışan egemen sınıfın amaçları doğrultusunda yürütülüyor. Solda ve diğer kutuplarda yer alan siyasi gençlik örgütleri, kurumların ve programcıların eylemleri her biri kendi alanında farklı biçim ve içerikte olmak üzere, gençliğe gözünü dikmiş durumda. Bundan da öte, çok yüzlü mekanizmalar aracılığıyla gençlik hareketine mal olacak radikal protesto akımlarını formüle etmek için hiçbir çabadan kaçınılmıyor. Müzik akımları etrafında toplanan çeteleri kullanmak için farklı güçler çaba harcıyor. Bunların hepsi bütün olarak gençliğin kolektivite isteğini tersine çevirme ve yılgınlık yaratma; bir gençlik hareketi gücünü gençlik hareketine karşı bir güç haline getirme amacını taşıyor. Genel olarak örgüt değerleri, özel olarak da KNE bu çabaların temel hedefini teşkil ediyor. Bu temelde, örgütümüz, işçi sınıfını kitlesel olarak kazanmayı, değerlerini yaymayı, bilinçliliğini yönlendirmeyi başaracağını göstermiştir. KNE’nin ideolojik-siyasi karşı karşıya gelişteki katkısı, gençliğin daha geniş kesimleriyle yaratılan bağlantı noktalarıyla, iletişim yeteneğimizden bilincin değişimi mücadelesinde geniş gençlik kitleleriyle birleşebilmeye kadar, günlük bazda ölçülebilmektedir.

D. Gençlik hareketi içindeki eylemlerimiz ve amaçlarımız üzerine

Merkez Komite KNE’nin 8.Kongresi için partinin 16.Kongresi’nde alınan kararlara dayanarak hazırladığı tezlerinde KNE’nin gençlik hareketi içerisindeki taktik ve amaçlarını belirler. Önceki kongrelerde geliştirmiş olduğumuz, gençliğin karşı saldırısının amaçları doğrultusunda geçmiş yıllarda atılan adımları değerlendirir.

Cephe’nin yaratılmasında gençliğin katkısı, gençlik hareketinin tekellere ve emperyalizme karşı yürüteceği karşı saldırıyla, KNE’nin KKE ile birlikte genç nesle ideolojik, siyasi ve kitlesel müdahalesiyle, binlerce gencin bizim siyasetimize ve ideolojimize kazanılmasıyla gerçekleşecek.

Gelecek yıllar için hedefimiz gençliğin tüm cephelerdeki mücadelesinin genişlik ve yoğunluk olarak artması, hareket içindeki örgütlerin büyümesi, egemen siyasetinkilerle çelişen amaçlarımız etrafındaki mücadelemiz için daha geniş birliklerin sağlanmasıdır.

Bu amacın hayata geçirilebilmesi için tezlerde analitik olarak sunulmuş olan temel görevler şunlardır:

 • Tekellerin ve emperyalizmin politikalarıyla çatışan amaçlar doğrultusunda açılan mücadele cephelerinde daha geniş birlikler kurmak.
 • Mücadelenin tüm cephelerinde gençlik hareketinin tüm kesimlerinin kararlı bir eylem içinde olması.
 • İşçi gençliğin örgütlülüğünün artması ve sendikal hareket içindeki sınıf kutbunun baskın hale gelmesi için çalışmaya özel önem vermek.
 • Gençliğin her tür varoluşunda kitlesel ve temel değerler için ideolojik karşı saldırının geliştirilmesi, militan genç tipinin yaratılması ve kazanılması.

MK, raporunda bu tezler üzerinde düşünülmesi ve yaşamsal önem arz eden yönlerin ortaya çıkarılması gereğini vurgulamaktadır.

 • KNE’nin gençlik hareketi içindeki yönlendirmelerinin hayata geçmesinin temel ön koşulu taban organlarının, yönetim organlarının, tüm KNE’nin gençliğin karşı karşıya olduğu saldırıyı teşhir etmek ve bu saldırıya karşılık olarak hükümet politikalarına ve onun tercihlerine ürettiği yanıt arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmak için, kararlı ve sürekli bir çalışma sürdürmesidir.

Geçmiş yıllarda mücadelenin pek çok cephesinde gençliğin önemli kesimlerinin katılımıyla atılan önemli adımlara karşın, gençlik hareketinin gelişkinlik düzeyi bugün ihtiyaç duyduğumuzun altındadır. Sürekli olarak, her seviyede, her öncü kanalda ve tüm temel örgütlerinde, siyasi-ideolojik-örgütsel ölçülerle desteklendiğimizi kontrol edildiğimizi, gençliğin her kesiminin istekliliğine ve olanaklarına dokunduğumuzu, aşağıdaki doğrultularda kararlı adımlar attığımızı garantilemek durumundayız:

a) Öne çıkardığımız isteklerin artması, mücadelenin amaçlarını her alanda ve gençliğin her kesiminde militanca yükseltmek. Tezlerde mücadelenin çok önemli sekiz cephesini öncelikli hale getiriyoruz. Bunlar:

 • Emperyalizme, savaşa ve NATO’nun dünya düzenine karşı mücadele.
 • Genişletilmiş işçi haklarına sahip bir gençliğin yaratıcı çalışmalar yapma hakkı.
 • Sınırsız ve ayrımsız tüm gençlik için gerçekten parasız olan kamu eğitimi hakkı.
 • Demokratik haklarımızın tüm alanlarda ve özellikle çalışma ve askerlik alanlarında savunulması ve genişletilmesi.
 • Her tür uyuşturucuya tam boy karşıtlık.
 • Yaratıcılık, dinlenme, kültür-spor için boş zaman ve olanaklara ücretsiz erişim.
 • İnsani bir çevrede yaşam, egemen politikalara karşı çevrenin korunması için eylem.
 • Genç göçmenlerle ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı eşit eğitim ve iş olanakları için mücadele.

Bu yaşamsal öneme sahip cepheler gençliğin arayışı ile örtüşme alanlarıdır. Egemen politikaların tekleşmiş karakterini ve hareketin vermesi gereken tekleşmiş bir yanıtın gereğini ortaya çıkarır.

Gelecek dönemde hükümet politikalarına karşı verilecek militan tepkiler mücadelemizin mızraklarını teşkil eden çok önemli problemler üzerine yoğunlaşmalıdır:

 • Savaşa ve ülkemizin savaşa katılımına karşı çıkmak, profesyonel orduyu ve savunma dogmasını kınamak.
 • Kamuya ait, herkes için geçerli olacak bir sosyal güvenlik si,stemi parasız sağlık hizmeti sağlanması ve özel ticari uygulamaların ortadan kaldırılması, 7 saatlik iş günü ve 5 günlük çalışma haftası. Patron terörüne, işten atmalara, işsiz sayısındaki artışa ve “işe alınabilir” statüsüne karşı çıkmak.
 • Orta öğretimdeki gerici değişiklikler ve sonuçları, 12 yıllık tek ve zorunlu eğitim ve tekleşmiş yüksek eğitim.
 • Antidemokratik ve baskıcı yasa ve önlemlere (anti terör yasası, yürüyüşlerin yasaklanması, öğrenci yargılamaları) karşı çıkmak. Orduya yeni alınan askerlerin hakları için mücadele etmek.
 • Her tür uyuşturucuya karşı, eksiksiz bir korunma, terapi, rehabilitasyon sistemi için mücadele.
 • AB’nin tarım karşıtı politikalarına karşı mücadele.
 • Çokulusluların ve sponsorların Olimpiyatlarına karşıtlıkla birlikte gönüllülük kampanyasının teşhiri.
 • Gençliğin yaratıcı faaliyetler için kullanabileceği serbest zamanın yokluğuna karşı mücadele.

b) Hareketin örgütlerinin tüm mücadele cephelerindeki eylemini başarmak, mücadelenin çok yönlü karakterini hayata geçirmek, gençliğin yaratıcı ve kolektif istekliliğini ifade etmek için sistematik çalışma. Karşı karşıya olduğumuz en önemli sorunlardan biri gençlik hareketini şu ya da bu seferberlikle özdeşleştiren, kolektif istekliliği kalan zamanda bir uyuşukluğa tahvil eden mantıktır.

Yürüyüş, grev ve protesto günleri dikkate alınıyor; kalan zaman, gençliğin örgütlü kolektif içerisinde geçirdiği yaratıcı, araştırmacı faaliyetleri ve kolektif eğilimleri göz ardı ediliyor. Bu duruma karşı koymak konusundaki sorumluluğumuz çok büyük. Bu sorun tüm gençlik alanlarındaki çalışmalarımızda var ve öğrenci topluluklarındaki, birliklerindeki, AEI, TEI, AEN, IEK, gibi derneklerdeki çalışmalarımızla ilişkili.

Mücadelenin tüm cephelerini tehdit eden ve yaratıcı eylemin gelişimi için ve “eğitim konuları için öğrenciler”, “işyeri konuları için işçiler” mantığına karşı durma bağlamında atılan adımlara rağmen zorluklar mevcut. Biz, bir okul veya işyerindeki sorunlara bakarken, uyuşturucular okul bahçesine ve kameralar evlerimize doluşuyor. Deneyimlerimiz gösterdi ki, gençlik içinde bu duyarlılık ve refleksler mevcut. Gördük ki, hareketin eylemlerinin genişlemesi sadece mücadelenin gelişimine ve mücadelelerin yönelimlerinin somutlaştırılmasına yaramıyor, aynı zamanda daha geniş gençlik kuvvetlerinin harekete katılmasını sağlıyor.

c) Mücadelenin yönelimi hareket içerisindeki gençliğin örgütlülüğündeki artışla ifade edilir ve ölçülür. Bu sorun bizim gençliğin tüm bölümleri içerisindeki çalışmamızla yakından ilişkilidir, çünkü gençliğin örgütlü mücadeleye katılım düzeyinden tatmin olmamalıyız. Özellikle sendikal hareket içindeki çalışan gençliğin katılımı kritik bir sorundur. Bir diğer problem bir dizi çalışma alanında bir statüko haline gelmiş olan sigortasız çalışma konusudur.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, tüm bu zorluklara karşın, örgütlerimizin bir plan dahilinde, sabırla ve parti güçlerinin desteğini alarak çalışması durumunda birçok ciddi olanağın ortaya çıkabildiğini göstermiştir. Belli branşlarda yürütülen bu tür bir çalışmada değerli bir genç işçi grubu oluşturulmuştur ve bu grup, sendikaların gençliğin ihtiyaçlarına daha fazla eğilmesine katkıda bulunmaktadır.

PAME’nin eylemlerinin ve sendikaların sınıf liderliğinin genç işçilerin sendikal hareketin sınıf kutbuna katılımını sağlayacağına ve mücadele yoluna engeller koyan patron terörüne karşı koyacağına inanıyoruz. İnisiyatifler sigortasız işçilerin sendikalara katılmasını, sendikacılığın bulunmadığı yerlerde yeni sendikalar kurulmasını, sendikaların kitle karakterinin oluşturulmasını, gençlik komiteleri, iş merkezlerinde gençlik klüpleri, her şehirdeki kamuya ait ve özel IEK’lerde öğrenci dernekleri kurulmasını bekleyemez. KNE bu doğrultuda kararlı bir şekilde hareket edebilir, genç işçiler arasındaki gücünü ve etkisini kullanabilir.

d) Gençliğin bugüne kadar ilişki kurmakta güçlük çektiğimiz bir dizi alanını ve kolektif merciyi daha ciddi bir şekilde incelemeliyiz. Bir araya gelen gençliği harekete geçiren bu alanlar eğitim, kültür, çevre grup ve dernekleridir. Aynı zamanda KNE dostu ve üyesi yüzlerce gencin katılım gösterdiği atletik birlikler müzik grupları ve yerel dernekler söz konusudur. KNE’nin bu alanlardaki eylemi doğrudan içerikle ilişkilidir, fakat diğer alanlardaki faaliyetlerimizden daha az siyasi değildir ve bunlar da çalışmayı, tezleri dikkatle incelemeyi, bu alanlarda kolektif faaliyet içerisinde olan gençliğin ihtiyaçlarını öne çıkaran inisiyatifler almayı gerektirmektedir.

e) Ülkemizdeki 1 milyon göçmen, gençlik hareketinin genç göçmen öğrenciler, işçiler ve üniversite öğrencileriyle kucaklaşmasını acil bir ihtiyaç haline getirmektedir. Genç göçmenlerin her alanda hareketimize katılması temel kaygımızdır. Dayanışma ve ortak mücadele, ırkçı yaklaşımların izole edilmesi, ulusal-kültürel-dini kimliklere saygı, sendikaların sınıf liderliğiyle birlikte öncü çalışması onlarca gençlik örgütüne bu konuda atılması gereken adımları göstermektedir.

 • Kongre öncesi tartışmalar gençliği mücadele cephelerinde bir araya getirme olanaklarının örgütlerimizi nasıl olgunlaştırdığını ve meşgul ettiğini gösterdi. Birçok tartışmanın konusu mücadele örgütlerinin PKS’de, AEI, TEI, AEN ve NDE’de, topluluklarda ve şehirlerde, inisiyatiflerde, koordinasyonlarda ve lise, teknik lise öğrencilerinin eyleme katılmasında, PAME’de ve işçi sınıfının sendikal hareketi içerisinde, gençlik komiteleri veya diğer biçimlerde, o veya bu derecede bizimle hareket eden gençlik güçleriyle nasıl geliştirilebileceği üzerineydi. Tezler analitik ve spesifik olarak bu görev üzerine yapacağımız çalışmalara değinmektedir. Bu görev anti emperyalist, tekel karşıtı amaç ve isteklere dayalı hareketin gelişmesiyle ayrılmaz bir biçimde bağlıdır ve gençlik örgütleri içindeki güç dengelerinin değişmesi ve gençliğin daha geniş bölümlerinin Cephe’ye katılması ile tanımlı bir görevdir.

Önceki dönemde bu çaba etrafında yeni olanaklar ortaya çıktı. Tüm-Öğrenciler Hareketi’nin (PKS) etki alanı genişledi; bölümlerin ve dönemlerin örgütlenmesi yoğunlaşarak devam etti. NDE’nin yeni katılımlarla varlığı, öğrenci seçimlerinde ifade edildiği gibi teknik okullarda daha geniş birlikler oluşturulması, PAME gençliğinin sekreteryasının oluşturulması ve genç sendikacıların sendikalarda bir araya getirilmesi için çalışmalar yapıldı.

Aynı zamanda süreklilik arz eden ve kültür ve yaratıcılık alanlarında ortak bir zemin bulan genç sanatçılarla ve müzik gruplarıyla bir araya gelme olanakları ortaya çıktı.

Gençliği daha geniş örgütlere çekme konusundaki deneyimlerden, atılan adımlardan ve yapılan çıkarımlardan yararlanarak amaçlarımızın gerçekleşmesi için bazı önemli noktaları öne çıkarabiliriz:

 • Örgütümüz, geniş gençlik güçleriyle, gençlik hareketinin amaçları ve inisiyatifleri üzerine kararlı ve sürekli bir çalışma yürütmelidir. Sloganların çoğu ve isteklerimizin çerçevesi gençliğin bilinç düzeyiyle benzerlikler taşımaktadır, bu durum daha geniş kitleleri harekete katma olanağını sunmaktadır. Bizim siyasetimizi bütün olarak onaylamayan şu veya bu noktada bizimle aynı fikirde olmayan, seçimlerde şu veya bu nedenle bizden farklı oy kullanan gençler vardır. Bununla birlikte öfkeli insanlar bir radikalizm, mücadelenin şu veya bu cephesinde eyleme katılma isteği göstermektedirler. Bunlar, gençliğin bizim mücadelemize çekmek istediğimiz önemli kesimini oluşturmaktadır. Bu kesimi KNE ile birlikte mücadele etmeye çekip çekemeyeceğimiz bizim yapacağımız çalışmalara bağlıdır.

Örgütlerdeki çalışmalarımızın sürekliliğini garantileyerek, harekete geçirdiğimiz gençliğin ihtiyaçlarına duyarlı olarak, onlara vekalet etmeyerek; politikalarımız doğrultusunda rasgele bir şekilde veya geçici birtakım amaçlar doğrultusunda değil, bu insanlarla somut kişisel bağlar kurarak ilerleyeceğiz.

 • Dikkatimiz kararlı bir biçimde hareketteki, onun örgütlerindeki güç dengelerini değiştirmeye ve örgütsüz gençlerin bulunduğu alanları örgütlemeye odaklı olmalıdır. İşçi hareketi içerisindeki güç dengelerinin değişiminin Cephe’yle ve gençliğin Cephe’deki rolüyle doğrudan ilişkisi vardır.

Gençlik hareketinin Cephe’ye katkısından söz ederken üniversite öğrencileri arasındaki güç dengelerinin değiştirilmesinin önemi ile öğrenci hareketini birbirinden ayrı tutmamalıyız. Aynı şekilde mesleki eğitim alanları, çalışan öğrencileri, PASY içinde örgütlü olan genç çiftçilerin tarımsal derneklerde mücadele eden komitelerinin katkısını da…

Güç dengelerinin değişimi aynı örgütleri cephenin dinamik hücreleri olan seferber örgütlere dönüştürmelidir. Bu tahmine, güçlerimizin özel bir rol oynadığı 15 üyeli öğrenci komiteleri dernekler birlikleri ve organlar, koordinasyon komiteleri veya mücadele komitelerinde yürütülen öncü faaliyetleri eşlik etmelidir.

 • Bugün, mücadelelerin kendi başlarına çözüm getirmedikleri, her zamankinden daha fazla ortaya çıkmıştır. KNE’nin siyasi-ideolojik çalışmasının sonuç vermesi, militan kavramların ve yaşam biçimlerinin oluşturulması için birleşik bir yoğunluk gerekmektedir.
 • Siyasi-ideolojik çalışmamızın merkezinde halk iktidarı Cephe’sine ve sosyalizme giden yolu aydınlatmak vardır.
 • Gençlerle tartışmalar başka bir çıkış yolunun daha gerçekçi olduğuna takılmaktadır. Güncelin olumsuz bir formülasyonunun baskısını ifade eden bu soru karşısında tökezliyoruz. Bununla mücadeleye katılmaya bir engel olarak karşılaşıyor, egemen politika çerçevesinde elde edilebilir isteklerin baskısını duyuyoruz. Bu çerçevede yanıltıcı bireysel çözümler aranıyor, yanlış kavramların gelişimiyle, KKE’nin farklı doğası fark edilmesine rağmen ND-PASOK’tan kitlesel kopuş mümkün olamıyor.

Bizim gerçekçiliğimizin, nihayetinde gericiliğe ve tâbi olmaya evrilen ve varolan durumu, egemen politikaları kabul etmek denen gerçekçilikle hiçbir ortak noktası yoktur. Bizim gerçekçiliğimizin kökleri toplumun gelişiminin nesnel yasalarının bilgisine, marksizm-leninizm ideolojimize, işçi sınıfı ve halk içerisinde yer alan gençliğe duyduğumuz sonsuz güvene dayanmaktadır. Bu çatışmadan çıkmak, emperyalizmi, gerici politikaları ve tekelleri yenmek tek gerçekçi bakış açısıdır:

A. Saldırıyı dizginlemek açısından: Çünkü haklarımızın önündeki engeller hükümetin ve AB’nin politikalarında yer almaktadır. Bunlar bizim hayatımızı daha da kötüleştirdiği için sermayenin, tekellerin ve emperyalizmin çıkarlarına hizmet eden politikaların sonuçlarıdır. Bu politikalar halkların ve gençliğin ihtiyaçlarını ve haklarını kapitalist kârlara feda etmektedir.

B. Acil kazanımlar açısından: Çünkü birtakım ayrıcalık ve acil kazanımlar, daha bütünsel siyasi değişiklikler için mücadele ederken kazanılabilir. Bu ancak mücadeledeki güç dengelerinin işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda değiştiği durumda mümkündür. Çünkü saydığımız zafer ve kazanımlar haklarımız üzerinde pazarlık ederek değil, hareketimiz örgütüyle kitlesel karakteriyle, yönelimleri ve işçi sınıfı ve halk içindeki koordinasyonuyla egemen siyasetin esasını tehdit edebildiği zaman elde edilebilir.

C. Gençliğin çağdaş ihtiyaçları ve planları açısından: Önerimiz gerçekçidir, çünkü zorunludur. Çünkü toplumsal gelişmenin ihtiyaçlarına yanıt vermektedir. Çünkü bilim, teknoloji ve insan düşüncesinin gelişiminin olanaklarını kullanmaktadır. İddialarımızın çerçevesi halk ve gençliğin karşı karşıya olduğu keskin ve yaşamsal sorunlarla baş etme olanaklarını içermektedir. Karşılaştığımız engeller üretim araçlarının tekelci mülkiyeti ve bunu koruyan iktidardır. Bu nedenle cephenin Halk Ekonomisi ve Halk İktidarı hedefi gençlik mücadelelerini harekete geçirebilir, birleştirebilir ve bunlara hedef sunabilir.

 • Egemen sınıf kapitalizmin kabulü ve meşrulaştırılması için kandırmaya devam etmektedir. 90’ların başında başlayan sözde “özgür açık demokratik ilerleme toplumu”, dünyanın daha güvenli ve barışçıl olacağı gibi masallar, bugünkü kriz, rekabet ve savaş ortamı karşısında yıkılmıştır. Tozlu argümanlar ve fikirler temizlenmekte ve çağdaş diye sunulmaktadır. Rekabet bireysel ve toplumsal gelişme için tek yol olarak sunulmaktadır. Hakların anlamı artık daha sık fırsatlarla rekabet içerisinde ve bireysel çabalarla, kim başarırsa onun eline geçirdiği fırsatlarla değiştirilmektedir. Uyuşturucunun yasallaştırılması, eğitimin, sağlığın ve refah hizmetlerinin özelleştirilmesi özgür seçim olarak adlandırılmaktadır. Eğitim ve çalışma hakkının yerini, yarı zamanlı veya geçici işler için dur durak bilmeyen bir rekabet içinde olan, çalışan ve yarı eğitimli insanların yakalayabildiği fırsatlar almaktadır. Kapitalizm çürümektedir. İçinde yaşadığımız toplumun bir kimliği ve adı vardır. Tarafsız değildir. Bu toplum tek bir yasa -en yüksek kâr yasası ve sermayenin sömürme özgürlüğü– tanıyan, kapitalist bir toplumdur. Bunu düzenleyen bazı objektif yasalar vardır. Bunlar bugün ileri doğru atılacak adımları sınırlamakta, işçileri ve gençliği köleleştirmekte, ihtiyaç ve hakları sınırlamakta ve sosyal gelişimin bu yasaları kendi yıkımına da katkıda bulunmaktadır. Orman kanunlarının benimsenmesi,  kanıksanması ve buna dayanabilenlerin hayatta kalması özgürlük değildir. Özgür seçim kapitalizmin bize dayattığı sınırları ortadan kaldırmak için, bilgimizin silahımız olduğu, işçi sınıfından yana ve Parti saflarında örgütlenerek yürütülen kolektif mücadeledir. Samimi bir özgür seçim insanlığın özgürlük yolunda, insanın insan tarafından sömürülmesine son verme yolunda çalışmasıdır.

E. Sosyalizm Cephesi mücadelesinde güçlü kitlesel ve yetenekli KNE

Kongre öncesi tartışmaların büyük bölümü örgütümüzü etkileyen konulara ayrıldı. Taban organları toplantılarına katılan yoldaşlar ve onların bölgesel toplantılardaki temsilcileri analitik ve esas olarak tartışılması ve sonuç üretilmesi için öne konan sorunları tartıştılar. Tezler üzerinde çözümlemeler yapılması teşvik edildi. Eminiz ki, Kongre’den örgütümüzün bugünkü gelişkinlik evresinde karşı karşıya olduğumuz sorunlarla nasıl baş edeceğimize ilişkin sonuçlar çıkaracağız.

KNE’nin yükselen çizgisi onu bugün her zamankinden daha yetenekli kılıyor. Sadece işlevindeki sorunların tespit edilmesinde değil, aynı zamanda bugünün artan talepleri temelinde bu sorunlarla baş etme konusunda da.

Önümüzdeki senelerde dikkatimiz şu noktalarda yoğunlaşacak:

 • Liderlik çalışmamızın, organlarımızın ve kadrolarımızın niteliğinde gözle görülür bir iyileşme sağlanması, kadrolarımıza, alınan kararlar doğrultusunda, yaratıcı çalışma yapmanın öğretilmesi, partinin stratejisi ile amaç ve eylemlerimiz arasındaki ilişkinin kurulması.
 • Taban organlarının her yönü kapsayan yaratıcı çalışması. Bu çalışma, üyelerimizin gençlik içinde etkili eylemlerde bulunabilmesinin ön şartı ve binlerce gencin örgütümüze katılımını hızlandıracak bir faktördür.
 • Siyasi-ideolojik çalışmalarımızın genişletilmesi, KNE’nin daha geniş, daha militan, daha ikna edici çalışmalar yapması, KKE’nin siyasetini genç nesil için daha çekici hale getirmesi, Cephe ve sosyalizm doğrultusundaki çalışmaları sürdürmesi.
 • KNE’nin gelişimindeki önemli ilerlemenin devamı için, her alanda ve gençliğin her bölümünde, saflarımızdaki binlerce genç yoldaşla yeni taban organları kurulması.

Çalışmalarımızdaki bu amaçlar çerçevesindeki yeni başarıları ölçmenin ön şartı, karşı karşıya kaldığımız ve işlerimizi zorlaştıran problemleri tanımlamak değil, titiz ve kararlı bir biçimde olumsuzlukları değiştirmektir. Problemlerin doğru tespiti ile onları çözmek için aldığımız önlemler birbirine eşlik edecek ve bu şekilde çözüm yolunu açarak devam edeceğiz.

 • Kadroların ve tüm yönetici organların hepimizin üzerine düşen sorumlulukların paylaşımı konusundaki rolü hızlandırıcıdır. Örgütümüz bugün yaşlarına rağmen yetenekli ve deneyimli bir kadro gücüne sahiptir. Bu kadrolar partinin siyaseti ve kararları üzerine en üst düzeyde tekleşmiş bir kavrayışla donatılmışlardır. Yönetici organlara sürekli olarak genç yoldaşlar katılmakta büyük bir şevkle çalışmaktadırlar. Bir yönetici organa yeni seçilen bir yoldaşın kimi yöneteceğini otomatik olarak bilmesi beklenemez kendisinin bu konuda yardıma ve desteğe ihtiyacı vardır. Bu desteğin onlara verilmesi gerekir.

Liderlik çalışmasında bir dizi yön hepimizi, kolektif olarak organları ve teker teker hepimizi ilgilendirmektedir. Organların ve bu organlara katılan kadroların artan sorumlulukları; hedeflerimizin tüm çalışma alanlarında içinde hareket ettiğimiz alanın gençlik içindeki değişikliklerin ve sorunların bilgisiyle ortaya konması, diğer güçlerin eylemleri hakkında, taban organları arasındaki hareket hakkında kararlarımızın nasıl uygulanacağı hakkında, çalışmalar yapılması gibi sorumlulukları vardır. Kendimizi hareket, örgüt, siyasi faaliyet içerisindeki sorunlardan uzak tutma eğilimi, sorunlara karşı koymak için çaba sarf etmeden çözümü başkalarından bekleme eğilimi, inisiyatif alma ruhunun geliştirilmesini örgütümüz için yaşamsal öneme sahip hale getiriyor. Aldığımız kararların yaratıcı bir biçimde ilerletilmesi, gecikmelerle zamanında başa çıkılması, önlemler alınması edindiğimiz deneyimlerden sonuçlar çıkarılması temel konular etrafındaki tartışmalarımızın her alandaki gelişmelerle ilişkilendirilmesi, tartışmalarımızın sadece toplantılarımızda meydana gelen olaylarla sınırlı tutulması eğiliminin ortadan kaldırılması şarttır. Liderlik çalışmamızın özellikle aşağıdaki alanlarla ilişkisi gözden geçirilmelidir:

 • Yeni Merkez Konsey ve Büro mutlaka ve kararlı bir şekilde direktiflere yönelik zayıf destek sorununu çözmelidir. Bu sorun eski MK çalışmalarında tespit edilmiş bir sorundur. Bunun gereği MK içinde, tezleri inceleyerek her cephede, gençliğin her bölmesinde ilgili inisiyatiflerin alınması konusunda çalışacak komiteler kurulmasıdır. Bu çalışmalar siyasi-ideolojik mücadeleyi ve gençliğin bilinci üzerindeki etkimizi güçlendirecektir. Odigitis’e KNE’nin MK’sının militan yayını rolünü oynayabilmesi, propaganda yapabilmesi ve örgüte liderlik etmesi için tüm yönleri kapsayan destek verilecektir.
 • Alan ve Şehir Konseyleri kendi alanlarındaki genel direktiflerin gerçeklenmesini kararlı bir biçimde sağlayacak bir işlevselliğe kavuşmalıdır. Kitlesel siyasi eylemler yükseltilmeli, örgütlerin kitlesel gücünün artırılması için çalışılmalıdır.
 • Bölge ve İl Konseyleri ve bürolar görevlerin basit bir biçimde taban organlarına iletilmesi mantığıyla mücadele etmek için kararlı adımlar atmalı, her sorumluluk alanında ilgili taban organlarını merkezine alan bir çalışma biçimi yerleştirilmelidir.
 • Taban organları arasındaki bağ, liderliğin rehberliği ve taban organlarının ofislerindeki çalışmalar; hareketin örgütlenmesi, kitlesel siyasi eylemlerin planlanması, tüm yoldaşlardan çalışmalarda yararlanılması ve tüm üyelerle düzenli ilişki kurulması doğrultusunda düzenlenmelidir. Kongre öncesi tartışmalarda Rizospastis’in rolü ve üyelerimiz ve gençlik arasında dağıtımının önemi konularındaki tartışmaların sık sık yapılmış olması özellikle cesaretlendiricidir. Gelecek dönemde Odigitis’i Rizospastis’le birlikte KNE kadrolarının günlük çalışmalarının temel aracı haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaca ulaşılması kadrolarımızın gelişiminde bize somut bir temel sağlayacak, zamanında bilgilendirme, siyasetimizin ve tezlerimizin militanca propaganda edilmesi yeteneği gelişecek.
 • Taban organlarının işlevlerinin çok zayıf olduğu, kadrolarımızın tamamı tarafından tespit edilmiş durumda. Kongre’den önce yapılan toplantılarda üyelerimizde belli bir endişe gözledik. Pek çok fikir toplandı. Bunların gerçekleşmesi, durumu radikal olarak değiştirebilir. KNE’nin tüm üye ve kadrolarının çok iyi anlaması gereken şudur:

Sorunun çözümü kendimizdedir. Bu başkalarına havale edilemez, bir reçetesi yoktur ve bir sorunun çözüm bulunmadan ortadan kalkması mümkün değildir. KNE’nin taban organları kendi kişilikleri, farklı zorlukları, ihtiyaçları ve istekleri olan yoldaşlardan kuruludur. Her yoldaşla bağlantı, ilişki ayrıdır. Bu farklılık taban organları kolektifine canlı bir devinim, içeriği ve eylem biçimlerini zenginleştirme, bunu gençlik arasında olduğu kadar kendi yaşamlarımızda da yapma olanağı sunmaktadır. Karakteristik bir örnek üyelerimizin ilgileriyle yaptıkları işler arasındaki mesafededir. Üyelerimizin ilgi alanları örgütsel temellerde bir karşılık bulmalıdır.

Değişim ve yönelimler, MK’den başlayarak aşağıya doğru, taban organlarının işlevine bir soluk katma, buralarda sadece işlerin tartışıldığı toplantılar haline dönüşen tipik haftalık siyasi tartışmaları canlandırma girişiminde olmalıdır.

 • Kongre öncesi dönemde KNE’nin partinin siyasetindeki ve eylemindeki yerine duyulan güvenin genel bir ifade ve kabul bulması özellikle olumlu bir durumdur. Bu hava partinin tezleri doğrultusunda yoğunlaştırılacak çalışmaların zeminini çok daha verimli hale getirmektedir.

Her KNE üyesi için son 83 yılda bir kahramanlık tarihi yazmış olan KKE’nin binlerce üyesinden biri olmak önemli bir kişisel hedeftir. Sorumluluklarımız büyüktür. Parti örgütlerinin kararlı desteği ile KNE güçlerinin marksizm-leninizmle örgütlü bağlantısı kitlesel bir karakter kazanmalıdır. Yayıncılık faaliyetlerimizle, klasikler ve diğerleri üzerine çalışmalarımızla öğrenci ve işçi gençliğe ulaşacağız. Parti tarihi üzerine sürdürdüğümüz eğitim çalışmaları özellikle ilgi çekmektedir. Egemen sınıfın sakladığı tüm gerçekler öğreniliyor öğretiliyor, ve sosyalist devrime olan bağlılığımızı, saflarımızdaki canlılığı güçlendiriyor.

 • Örgütümüzün yükselen çizgisini karakterize eden en kesin işaretlerden birisi 8.Kongre’ye geçen kongredeki sayımızı üçe katlayarak ulaşmış olmamızdır. Örgütün kitle karakteri parti politikasının dinamiğini göstermekte, kazanma noktalarını, gençliğe sonuç sunma yeteneğini artırmaktadır. Toplantıların çoğunda ifade edilen, saflarımızı genişletme konusundaki yoğun istek önemlidir. Sırtımızı sıvazlama zamanı değildir. KNE’nin Cephe ve sosyalizm mücadelesi için daha geniş, daha güçlü, daha yetenekli olmasının önünde engel yoktur. Gençliği kitlesel olarak örgütlü mücadelede yer almaya, kapitalizmi alt etmeye, sosyalizmi kurmaya ve komünist topluma doğru ilerlemeye çağırıyoruz. Güçlerimize güveniyoruz, KNE’ye katılmanın gençlik için önemli bir adım olduğunu, o andan itibaren bu gençlerin genç devrimciler, genç komünistler haline gelmesinin bize bağlı olduğunu biliyoruz. Amacımız varolan ve çalışmalarımızla günden güne artan olanakları değerlendirmekten daha azı olamaz. Gelecek kongredeki yeni taban organlarının sayısının katlanarak artması gerekiyor. 9.Kongre’ye kadarki mücadele döneminde her lisede ve teknik lisede taban organı kurulması tamamlanacak ve bu sayede KNE’nin ülke çapındaki müdahalesine önemli bir itki sağlanacak. 9.Kongre itibariyle tüm üniversitelerde, teknoloji enstitülerinde, AEN’de, gençliğin bulunduğu temel iş alanlarında tüm uzmanlık alanlarında, organlarımız oluşmuş olacak. Bu hedefler tartılmalı ve düzenli bir biçimde, gerekli değişiklikler benimsenerek denetlenmelidir.
 • Kongre öncesi dönemde uluslararası anti emperyalist harekete yönelik özel bir ilgi ifade edilmiştir. Bu şans eseri değildir ve sadece enternasyonalizmin KNE’nin doğal bir özelliği olmasından da kaynaklanmamaktadır. Bu, uluslararası dayanışmanın, mücadelenin koordinasyonunun ve birleştirilmesinin bugün her zamankinden daha gerekli olduğu, şimdiye kadar atılan önemli adımların yeterli olmadığı gerçeğine işaret etmektedir.

Filistin, Balkanlar, Kıbrıs, tüm Doğu Akdeniz ve Avrasya’daki durum ve gelişmeler inisiyatiflerin hızlandırılması, daha kararlı ve birleşik eylemlerin organize edilmesi, emperyalist saldırganlığa yanıt verebilmek için halklarla ve gençlikle gerçek bir dayanışmanın örülmesi, emperyalist planların teşhir edilmesi, mücadelelerin güçlendirilmesi gereğini dayatmaktadır. Müdahalelere, NATO’nun paralı ordularına, Avrupa Ordusu’na, anti terör yasalarına ve baskı mekanizmalarına karşı mücadelenin koordinasyonu yaşamsal öneme sahiptir. Özellikle Avrupa’daki komünist gençlik arasındaki tartışmanın, fikir alışverişinin, birleşik ve ortak inisiyatiflerin yoğunluğu hedeflediğimiz geniş birliğe ulaşmamızı kesinlikle hızlandıracaktır.

KNE’nin çalışmaları ve enternasyonal eylemi ülke gençliğinin mücadele ve inisiyatifleriyle birleştirilmeli, yabancı üniversite öğrencileri ve göçmenler mücadeleye katılmalı, enternasyonalizm daha geniş kesimlere yayılmalıdır. Uluslararası dayanışma ve mücadelelerin koordinasyonunun gençliğin kitle örgütlerinin, öğrenci topluluklarının, üniversite derneklerinin, gençlik komitelerinin vs. gündemine girmesi şarttır. Bu şekilde KNE Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu’nun (WFDY) desteklenmesine ve gençliğin hareketleri ve mücadeleleriyle daha kesin bağlar kurmasına katkıda bulunabilir. Gençlik hareketinin emperyalizmin ortak stratejisine karşı vereceği ortak yanıtın olgunlaşması gereklidir.

Yoldaşlar,

Sömürü düzenine karşı durmanın zor olduğunu ve hatta daha da zor olacağını biliyoruz.

Sosyalizme ve komünist hedeflere giden yolun dikleşen ve zorlu bir yol olduğunu biliyoruz.

Bununla birlikte biliyoruz ki, bu geleceğe doğru tek yoldur. Çağımızın zorunluluğu ve talebidir. Sadece doğruyu ifade ettiğimiz için değil, adalet bizden yana olduğu ve bunu başarma gücünü bulabileceğimiz için de iyimseriz. Partimize güveniyoruz, işçi sınıfına güveniyoruz, ülkemizin gençliğine güveniyoruz.

KNE olarak gençlik içindeki ve gençlikle birlikte edindiğimiz 33 yıllık deneyimimiz ve kavgalarımızın sonuçları 8.Kongre kararlarını dinamik olarak eyleme dönüştüreceğimiz konusunda bize güven veriyor. O zaman ileri yoldaşlar, kongre delegeleri! Kitlesel, güçlü öncü KNE için, görevlere gelecekte KKE ile devam etmek için ileri!

Yunanistan Komünist Partisi

Merkez Komitesi