Gelenek’in birinci sayısı 1986 yılında çıkmıştı. Aradan geçen süre içinde, çizgisi ve temel misyonları değilse de, Gelenek’in kimi biçimsel özellikleri, boyutu ve periyodu pek çok kez değişti. Kolektif mücadelenin ihtiyaçlarına ve bu mücadelenin ortaya çıkardığı geniş bir araçlar yelpazesi içindeki işbölümüne bağlı olarak… Bir süredir aylık olarak çıkan Gelenek, bu sayıyla birlikte yayın periyodunu iki...
Sovyetler Birliği ve Avrupa’nın sosyalist ülkeleri varlıklarını korurken kuşkusuz sosyalizm tek tek ülkeler için çok daha reel bir olasılıktı. Emperyalizmin devrimci süreçlere müdahale olanağının bu geçmiş döneme oranla nasıl genişlediği açıktır. Oysa emperyalizm daha önceleri her adımında Sovyet faktorünü gözetmek durumunda kalıyor ve dünyanın çeşitli noktalarında işçi sınıflarının ve emekçi halkların kendi lehlerine değerlendirebilecekleri boşluklar,...
Enternasyonalizm ve Sovyetler Birliği konusunu ele alacağız ve “tek ülkede sosyalizm” tartışmasını merkeze koymayacağız… Konuya Türkiye’den bakacağız ve genç Sovyet Rusya ile Anadolu’da ağırlıklarını koyarak bir cumhuriyet yaratan burjuva devrimcileri arasındaki ilişkilere değinmeyeceğiz… Mümkün mü? On altıncı yılını süren bir dergide bunlar mümkün hale geliyor. Gelenek’te birkaç başlık dışında çok geniş bir yelpazede anlamlı yazılar...
Reel sosyalizmin çözülüşü, sosyalizme olan inançlarını yitirmeyenlerin genel bir “eziklik hissi” yaşamasına yol açtı. Aksi düşünülemezdi zaten… Aradan geçen süre içinde gerek dünyada gerekse Türkiye’de yaşananlar, kapitalizm karşıtlığının çok daha büyük bir özgüvenle yapılmasını mümkün kıldı. Ancak “eziklik hissi”nin tümüyle aşılamadığı başlıklar hala var. Özellikle de, reel sosyalizmin çözülüşünden çıkarılması gereken dersler konusunda. Bunun öncelikli...
Kapitalizmde bireyleri, örgütleri, toplumları eğiten, ilerlemeyi sağlayan temel dinamik piyasadır. Neyin iyi, neyin kötü olduğuna piyasa karar verir. Kötü yönetilen şirketlerin değeri düşer ve o şirketi daha iyi yönetebilecek birileri satın alır. Hata yapan kapitalistler iflas eder. Hata yapan emekçiler işlerini kaybeder, aç kalır veya ölür. Böylece, hem bireyler hem de toplum daha verimli olmayı...
Gelenek’in Eylül 2001 tarihli 67. sayısında yayımlanan “Avrupa’da göçmen işçiler” başlıklı yazıda Hazal Yalman, Türkiye’den Avrupa’ya yönelik göçmen işçi akımını, Almanya’yı temel alarak ana hatlarıyla incelemişti. Ben burada okuyucuların yukarıdaki incelemeyi de okuduklarını (veya okuyacaklarını) umarak Turkiye’den Federal Almanya’ya yönelik göçün genel tarihini, uzun bir süre sadece emek gücünü satarak geçinen bir topluluğun içinde yaşadığı...
Türkiye’de devletin modernleşme sürecinde durduğu yerle bugünkü konumu arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir? Türkiye’de ve dünyada sınıflar mücadelesinin bugün izlediği seyrin genel özellikleri nelerdir? Tarihe müdahale aracı olarak partinin işlevlerinde zaman içinde değişiklikler oldu mu? Sorular ilgi çekici ve hiç şüphesiz kışkırtıcı… Yanıtların daha da ilgi çekici ve kışkırtıcı olacağı da muhakkak. “Aylık sosyalist kültür dergisi”...
Aşağıda okuyacağınız açıklama, Danimarka’da Komünist Parti ve Danimarka Komünist Partisi-ML tarafından, Nisan 2002’de Valencia’da gerçekleştirilen ve Avrupa ve Akdeniz ülkelerinden komünist partilerin ve işçi partilerinin katıldığı Avrupa Birliği konulu konferansta yapıldı. Sevgili Yoldaşlar, İspanya Halklarının Komunist Partisi’nin, Avrupa ve Akdeniz’den komünist partileri ve işçi partilerini, AB’yi ve bölgeyi ilgilendiren, diğer konuları tartışmak üzere bir araya...
TKP’nin 2 Haziran Pazar günü İzmir’de düzenlediği “Nazım ile Birlikte Ege’de Eşitlik ve Özgürlük Yürüyüşü” başlıklı şenliğe mesaj gönderen kardeş partiler şunlardı: Amerika Birleşik Devletleri Komünist Partisi, Belçika Emek Partisi, Brezilya Komünist Partisi, Danimarka Komünist Partisi, Danimarka’da Komünist Parti – Marksist-Leninist, Finlandiya Komünist Partisi, Hindistan Komünist Partisi, Kıbrıs Halkının İlerici Partisi (AKEL), Küba Komünist Partisi,...